ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೧೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Ben -- - m ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವೈಕಲನಿಧಿ, ವತವಾಟಮಂ ಪೊಕ್ಕು ಸತಿಯರಂ ಬೆಜ್ಜರಿಸಿ ! ನರಿ ನಗಿಸುವಾಗೋತ್ರದಾನಗಳ ಬಿಸಿಲಿಗೆ || ಸುರನದಿಯೊಳc ಜಲಕ್ರೀಡೆಗೈದಪ್ರವಗದ ಸಿಡಿದೆದೂಂ ಗಳಿಸಲಳವೇ || ೩ || ತರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಟಯಸ ಮರುಕಳಿನ ! ವರುಗಳಿ೦ ಪುಟ್ಟಯಾಚಂದ್ರಾರ್ಕಮಿರ್ತನ್ನೆ : ವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವರಿದ್ದಾನೆಯೊಡಲವು ಹಾಂಗ ಶರಭವದನ|| ಕರಿಮೋಗ ಸೃಂಭನರಮಂಟಾದವರ | ತಂಗಲ ತಣ ತಳು' : ರುಂಡು ಜೀವಿಸುವ ಪರಿಪರಿಯವರ್ಗ ಮೆಮವಾಗವತ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ | ೧೪ || ಎಸನ ತರಿವರದೊಳರ್ದ ಶಿಲೆಯಲ್ಲ ಮುಲ , ಮಿಸುವ ಶಿವಲಿಂಗಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರ್ದ ನಸರಳ ರುಂ ಪ್ರಮಥರದ'ದಲಾthರಿಯನyದತಿವರದಿಂದ : ಒಸಡು thಖರಮ ನೋಟ ವಲಸಿಗ ; ಬಸಮಸುಕು ಮುಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಪರಮೇದ ಶಾ ಸಸಮೂಹವಾನಗ ಸಾರ್ವುವಿನಲರಳ ಮಹಿಮೋನ್ನತಿಯ ನುತಿಪ ಗಿರಿಯ ತಪ್ಪಲೂ ವಾಕಿದ್ದರು. ಕಾಯ ! | ರೊಳರೇ| ೧೫ || ದ್ದ ರುಮಿರ್ಸರಾಗಿಯ ಬಳಸಿ ನೋ°ಳ್ಳರ ಪದ | ಕುರುಸಿವಾನು ಯೋಜನಾಂತರಕೆ ನಿದ್ದ ರಸಕಸಗಳಾವೈಲದ .. ಪರಿವೇಷದವನಿಯಾದುದಾವುರದ ವಿ" ಸ್ತರದೊಳಂ ಸ್ವರ್ಣತಾಮ್ರ, ಸೀಸ ಸ ಬ , ಜರದ ಕಣಿಯಿಂದಲಾವಸರ್ವತ ಕನ್ನ ಕನಸಿ•ಮವಾಗಿರ್ದುದು ೧೬ ||

  • ಆಂಗಭವಸಂಗಮ ಕಂಗಗಳದಿಂದ ಲಿಂಗಿಸಿವನನಿತ್ರಾಂಗದ ಜಟಾಪಟಲ ಸಂಗದಿಂ ಪೊಳವತರಂಗಿಣಿಯೆ ತಾನಲ್ ಸಿಂಗರದೆ ಕಣ್ಣಳಸುವ | ಮಂಗಗಳೀರಸ ಸಂಗಮಂ ಸಕಲಗುಣ : ತುಂಗೆಯಿಂ ನೃಜನಚಯಧಂಗೆಯಂ ಸತ್ಯಸಾ . ಕಂಗೆಯಿಂ ಜಾತಾಳಗಂಗೆಯಿಂ ಮrವುದಾ ರೈ ಸಂಪಿನಿಂದ !