ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂತಮಹಾತ್ಮ' 6 ಜ್ಞಾತರಜ್ಞಾತವಾಕ್ಷಿಪಾಸರ್ ವಿ || ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷಮಂಡಿತವರ್ಪ್ನರದಯೋ' ' ಹೇತು ಸುಸಂಚಾಗ್ನಿ ಮಧ್ಯಸಿಯರೆಸಿಸ್ಸ ಮುನಿರ್ಗಸ್ರಭೆಯೊಳು ins! ವಾಮದೇವ ಸನದ ವ್ಯಾಸ ದುರ್ವಾಸನಂ : ಜಾಮದಗ್ನಲ್ ವಾಲಬಿ ಶಾಕಲ್ಯನ ' ಕಾಮಕಾಮನ ಕುಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕುನುರ್ಮಸ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ಸದ್ದು : ಶಿಮವಂಗಿರ ಗಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಕ ವರಂ' ಸೋಮವಾಹ ಸಮಂತು ಸಹ ದ ವಿವರ : ರೋಮಶನಪ್ಪನು ಮತಂಗಪ್ಪ ಗರ್ವ' ಶಿವಧನಸಭೆಯೊಳು ಸ್ತು ರವೆ-ಕದಂತಾಯರನೆನೆ” ; ವರತತ, ವಾಮಾತ ಕೆರೆಗಳು ಜರ' : ವಿಶ ವಿ೦ದೆ-ವಾರವಾರವಿಗಳವರರಾTK i ಪರಮತಿಥಿಗಳ ಗಮನಕರನು ? ರುರುಭಕ್ತಿ ಕೈಗ' ಧವನೋಲಗದೊಳ್ಯದೆ ನೆರೆದ ಪುರೋಭಿವರ್ಮಗಣಿತಸರಸವು ಸಹಿಸುವದೊಳು : - ಶ್ರುತಿನಿಸು, ಜಲಾ; ಓಗಾಸ : ತತಿಯಿಂ ಸುಗಂಧವಾದಶ ಚಯದಿಂದ ! ಕ್ಷತವಿರರಿಂದ ಕುಸುಮಾಕರದರಾಜು, ದಿನ, ಧನುರಿತು, ಸತತಗಣಕಶಪುವನ್ನು ತಾಂಧಸಪ್ರ ತತಿಯಿಂದ ಸುಪರ್ಣನ. ನನ 5 ಶತಮಾನ ಸಭೆಯಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆವೊರ್ತಿ ಗರಾಗದ ", ೧೩ | - ಪರಮಹಂಸಕರು, ಕಲಾಪೂರ್ಣ | ವಿ.ಪ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಸಂಗಸುಸನ-ಭೌಮರಿ, ನೆರೆದ ವಿಬುಧಸಮಪಿ ಸುರಾಚಾರ್ಯ ತವಕವಿ' ರವರಿ : ಸ್ಪುರಿಸಕನಿಫರಕುವುದರಿಂದ ಬಿಡಿ.ದ : ಪರಿಶುಭ್ರವಡೆದುದು ಸರ್ವಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ! ಹರನೋಲಗವ ಮಂದಿರಂ ಶರಣಪ್ಪ ತುಪವವನಪೂರ್ಣವಚಂದಿರ ' -