ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


60 _M _M ನೇರಿತರಾತ್ಯ' ಕೋಟ ಮುಮ್ಮತಾಜಬಿ ಕರಾಳಂ ಲಕ್ಷ | ಕೋಟಿಯಿಂ ಮುಂಡಪಿಪ್ಪಲಿನಿಕುಂಭಂ ತಿಳಯೆ ! ಕೋಟಮುವ್ವತ್ತೆರಳೋಣನಾಯಕನಹಂ ಸಿರಿಕಂಟಿನೋಲಗಿಪರು |೩' ಅರ್ಬುದಗಳಿವುಂದ ಕಾಕಂ ಸಹ ಸಾರ್ಬುದದೊಳಪೂರ್ಣ ಭವನೈವತ್ತು ನಾ ಅರ್ಬುನವಿ ಛತ್ತಸಿರ್ಸತ್ತು ಸಾವಿರದಲರ್ಟವು ವಿಧದ ನಿರ್ಬವಾರ್ಯವದಿಂದೆ ಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿಯುನಮುತ | ನಿರ್ಬುದದೊಳುಂ ಮಹಾಧವ್ರಕಂ ಸತೈದು ; ಸಿರ್ಟದದಿ ಭುವನಕುಂಡಲನೆಸಿದ ಪ್ರಮಥಗಣಸಹಿತರ್ದಾಸಭಟೆ . ವರಮಹಾನದಿಯ [ತೀರದ ಸೈಕತಕಣಪ್ರ : ಕರನಂ ಕುವ ಮೊ'ಫಜಲಬಿಂದುಜಾಲಮಂ ! ಚರಿಸುವ ಬಿಸಿಲ್ಗುದುರೆಗಳ ಶರಧಿಯ ತೆರೆಯ ಹೊದ್ದು ಸೀಕರಗಳ | ಪರಿಗಣನೆಗೊಳ ಕಕಮಕ್ಕು ರ್ಗಾಧಿಪರ ; ನೆರವಿಯಂ ಮತಿಗೊಂಬರಾಗತವೋಳ' ಗಿರಿತನೋಲಗದೊರ್ವರ ಏಕ ತಿಪಾತಿತಯನುನೇವಣ್ಣ ಸುವೆ || ಅರೆಬಲ್' ಸಹಸಾಕ್ಷರರೆಟರ' ಸದಸ್ರಕರ ' ರರೆಬಲ್ ಸದಸ್ಯರಿರಕಿ' ಸಹಸ ಪದ ' ರರೆಬಮ್ ಜಟಾಧರತ್ರ್ರಕ್ಷರರೆಟಾಲವತಿಕಲಾಕ ತಜಾಟರು : ಅರೆಬಲ್' ಮಹಾಸೀಲಕಂತರಂಬು ಕಟ ; ತರಣಪ್ರಕಾಶರರೆ' (೧೯] ಕುಂಡಲಾ | ಭರಣರರು ಸಣಪ ಹಾರವಲಯರ್ಮಜಿಜು-ಕನಸಿವೆ'ತನದೊಳು;_ ಸುರಿತವಿಕವಾಯತಾಂಗ' ಕರ್ಕಶಾಸನ' ' ನರಲಂಬನಾಂಕ ನವದಗ್ನಿರಪ್ಪ : ಕರಕರಡಿಸಿದರಾರ್ದೂಲನುಭರು ನರಭವಸಾರಕಾಯವಹರು ಹರಟವಾನರಮಕಕಾರಫಕಕಾ : ಕರವರುಂ ಕುಟ್ಟವ್ಯಾಘ್ರಪದ ಮೆಪ ! ತುರಗರೂಪರ್' ವಾಪಾರಗಣಂಗಳಾಸಭೆಯೊಳಸದಿವರು ೨೭ !! - ೧ ೪