ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆನುJಕ ಕವಕಲನಿಧಿ. ಬಂದು ಕಣ್ಣೆದು ಕೈಯೊಂದು ಕಾಲೋಂಮ ಕಿವಿ | ಬೊಂದೆರಳು ನೂರ್ಸಸಿರಂ ಸಾಸಿ ! ರಂದೊರ್ಷ ಜಿಯಿಂದೊಪ್ಪುವರ್' ಕರಿಕಾಸಕ್ಕೇಣವೃಕಳುಕಕಚ ಪ || ಪದಿ ಪಾರಿವ ಸರ್ದ ಮುಂತಾದುವೆಲನ | ತಂದು ವಾಹನಗಳಾಗಿಸಿದ ಗಣಸಿಕರ ಪೂ ರ್mದಮಖಂಡ ಚಂದನದ ರುಚಿಯು ಶಿವನ ಸೇವಿಸುತಿರ್ದರು||ov|| ಲಲಿತಕಲಚಕಪಾಲಭೂಷಿತಕರ ಮಹೋ• | ಜ ಅಲೆ ಶಯನಕರಕುಂಡಲಿಯುತವ' ಕ || ಕಲಿತಜಯಂತಿಹಾರ'ತವಿಶಾಲವಕ್ಷರ್‌ ಲಕ್ಷಿಸೆ || ಜಲಜಪಾವಕನೇತ್ರರುಂ ಏತವಾಸನಟಿ ' ಪುಲಿಸಮ್ಮ ವಸನರು ಗರುಡೋಕ್ಷವಾಡಗಣ || ಕುಲದಪುರಾಕತಿಗಳಿಂದೆಸವರಿರ್ವರಾಧಾಳನೆತನ ಭಜಿಸುತ ೯ || thರಿಧರಧರಾಬಾಬಕೇಶಕೇತರಂ | ಶರವಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಲತೈಲಕಂತುಕಕಂತು , ಹರರವಿಸಿಗುಸಮಕಸಮುಕರವಕರಗವನಗಮನಾಹನು| ಹಾಯಕ ಯಕ ಸಂ ಗುಣವರ್ಮವರ್ನಕಂ | ಉರಗವನವನವಶಿವಲಿಸಾಡುವಾದಕ : ನೆರೆರಿರ್ದರಾಪುರಾಂತಕನಂತರಹಿತವಾಗಿಸಾಸಭಾಂತರದೊಳು || ೩೦ || ಪರಮಪಾರಸಿಕವಿಸ್ಸನಕಾಯುವ ಪೈರಪೂರ್ಣಸೇವಗ್ರಸುತ್ರಿ ಸೌಲಪಂ | ಜರಕ ಪಪ್ರಜ್ವರದವಾದಕವಿತ•ಪಕದುರುರದಸರಾಂಗ || ನಿರುತದೇವರಿಕದೈವಜ್ಞ'ರಕದ ವರದಂಡಮಸ್ಕರರೆನಿಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ , ಗುರುಭಕ್ತಿಯಿಂ ಪಾರ್ವತಿವರು ಶಂಕರನ ಕುಛಕರನೋಲಗಿಪರು ೩೧ ನರಭಕುಕಸ್ಸಂದನ ವವನುಂ | ವರುಷವಾಹನವಾಧಿವಾಸನಂ ಕೇಕನಂ : ಚರಕಚಂಚಲಚಪಲಗಾತ್ರನುಂ ಚಿತ್ರನುಂ ಮತಿಕಾಯನುಂ ಮಾಯನುಂt', ೪). 9.