ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* 4 ) 04 ನೇರಿದನಿಕುಳ್ಳ ಉರಗಾಸ್ಯನುಮವಾರನುಂ ತಾರುಂ | ಕವಿಮುಖಕಪರ್ದಿಮಾರ್ತಂಡನು ಕುಡನಂ | ವರಲೋಹಿತಾಂಗವಸುಹಸ್ಯನುಂ ಧನನಂ ತನನೋಲಗದೊಳರ್ದರು ? ಗಿರಿಶಮನವಾರಿಸಿಧಿಘೋಷಣಂ ಭೀಷಣಂ : ಗಿರಿವಾತಕಕಾಲಧಾರಣ ಕಾರಣಂ | ಗಿರಿಭಕ ಮ ತ್ತು ಕುಮಾರಣಂ ಶರಣಂ }\ವಿಕರ್ಣ”ವನು ! ಗಿರಿಕುಂಡಲಿ: ರುಂಡಮಾಲಸಂ 3€ನು , ಗಿರಿವಾಸನಂ ಭಸ್ಮಲೆ'ತನು ಪಾಲನು ? ಗಿರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇಲನು ಅಲನ ವನ ಫಿಜಿಳಏರ್ಗರು | ಗಿರಿತುಂಡದಂಡನಾಪ್ಟನು ತುಪ್ಪನಂ ಸ್ಪುರಿಸ ಸರಸಾರದಿಪ್ಪನುಂ ವ್ಯಾಸನು ; ಕರಿಕಾಯಸುರಳೆಯರು ಭದ್ರನ ಕಾಲಾಂಗನಂ ಧೃಗನುಂ 1 ಉರಗಕರವಧರಳರ್ನನ ಶರ್ವನು || ಉರುವಿರಕ್ಕೆ ಮುಕ ಕುಂಭನು, ಕೆಲವರು " ಗರಭಕ್ಷ ದಕ್ಷಪ್ರಭಂದನುಛಂದನು ಓಲಗದೊಳೆರ್ದರು | ೩೪ ! ಬಾಲದರ್ಭವನವನಕಾಲಚಂಬಕಚರ್ಮ ! ಚೇಲನುದ್ದಾಲವನವಾಸರ್ವಾಂತಕ ಮ ? ರಾಲಕನಕಾಂಗದ ಕುಲ ಕಸದ ಗುಲ ದುರ್ಧರಸಹೋತ್ರ | ಸ್ಕೂಲನಿರ್ಮಲಗೃತಕಪೋಲಕಾರಿ?ಕರು : ಡಾವಿದ್ಯುಜಿ ಸಿಲೋರ್•ಮಾನು ; ಕರಕಮಲಕ ಶಕರಾಲಿತ ಕಾಶಿಜಾವಸಥಿಳು '೩೫ ತುಂಗಮಾತಂಗ ಪದಪ್ರದ ಸಾ || ರಂಗದಿವ್ಯಾಂಗಸುಮುಖತ್ರಿಮರಸನಕ : ರಾಂಗdರ್ಣಾಂಗಕಮರ್ಮುಖಭವಾತಕ:ನಾತಕವಾಕವನ 3. ಶೃಂಗಸಂಗನಿಷ್ಪಂದಕೂಕಿಲಿರಿಸು , ರಂಗಕ@ಾಂಗಲೋಮಸುಧಾಮಸಮವಸ್ತ್ರ ಈಗ ಕುರಂಗ ತರಂಗ ತುರಂಗ ರಂಗ ಸಭೆಯೊಳಸಿದರು |೩೭|| ೧ ಪ ನಿ