ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


. "J G ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಅಣುವಿಗೊಲ್ಲರ್‌ ಬ್ರಹ್ಮಸದನಂ ಪುರವರನ | ತೃಣಕೆ ಬಗೆಯು' ಸಕಲಲೋಕಸಂಪತ್ತು ಭವ || ನೆನಕೆಗೊಳ್ಳ‌ ನವನಿಧಾನಮಂ ಧ್ಯಾನಿಸು' ನಿದ್ದಿಗಳ ತುದ್ದಿಗಳೇ !! ಅಣಕವಾಡುವ ಮಹಾಸುಪ್ರಸಿದ್ಧರ' ಪ್ರಬಲ !" ಗಣವಸಂತ್ಯಾಕದಿಂ ನೆರೆದಿರ್ದವಾಗಲಾ : ತಿಣಯನ ಸಭಾಂಗಣದೊಳೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂ ತುತಿಗೆಯು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ |

  • ಸಿಲು ಪುರಂದರ ವದನರಿಯಬೇಡ ಮನ || ತೊಲಗು ನೈವತಿ ಮಾತನಾಡದಿರು ತೆಗೆ ವಳಾ

ವಳ 'ಡ ವರುಣ ಚಲಿಸದಿರು ಸನಮಾನ ಧನದೆ ಧಕತೆಯತನವು ! ಸಂದು ಸ ವನಜಸುರರು ಸುಳಿಯದು ಮಸಿ ! ಕುರಿ ಗಲಭಬೇಡ ನನಗ ಮಿಸುಕು ಎಂದು ! ಸಲ ವತ್ರಕ' ಎರದುಗೆಯ್ಯುತಿರ್ದಾಧಾನೆ'ತ್ರಕ ಸಚಿನ್ ೩೦,. ಚಾರುನವವತಂಸನಿದಿರೆಳಗೆ ಸಿಲದೆ ಹಬ ಸಾರಗ್ನಿಕುಂಡ ಶಿಖಿನೇತ್ರನಿವರಿಂವ ಕಡೆ || ನಾರು ತಣಿದ ಸಮಾಗಮತಸರ್ವರೆ೪ರದೆ ತೆಲಗೆನುತಲಾಗ ದೂರ ನಡೆ ಪಂಡಮಣಿಸಿರವೆ ಗಜಕ ಕೆಲ ' ಸಾರು ವರಸಿಕತನೆ ರತಿ ವಿದು || ...ರೂಳಗಾವನವು ನದಿವನಗಳ ನೆರೆ ಬಾವಿದರು ರ್೩? ತಡೆ ಐಟು ಹೋಗಸರು ಹೆಂದರ್ತು ಸಂದಣಿಯ ಬಿಡಿಸು ಬಿತವೆಡೆ ಒತ್ತು ನಾನೋತು ಹೊಸಬಿಗರ್ : ಜತಿ ಸಮ ಹೊ? ಕಾಕು ಸತ್ಯಭಂಜಿಸುತ ಛಿಮಕಂಕಾಳರೆಂಬ ! ಪರಿವತ್' ಬಿಡದೆ ಗಪ್ಪಿಸಲು ಸಾವಿರಾಮು : ಗ್ಗಡವ ಸಾರೂಪದವಿಯ ಪಡೆದ ಗಣನಾಥ : ರಿಡಿತಿಯಿದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಪೊರೆಯೊಳಿರುತಿರಲ್ಯ ಇನೋಳಗಂ ಮೆಟಿರುಮ! ಪುರಹರ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮರುತಿ ಸಾಕು ಸು : ಸ್ಥಿರ ಸುಳಿಯ ಧರ್ಮಸಿರ್ಮಲ ಪರಾಕು ಮುಸಿ | ವರಹೃದ್ವನೇಜಾತಕರ್ಣಿಕಾನಿಲಯ ಮಂದಿ-ಪಪ್ರಭಾ ಪರಾಕು |