ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೫೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


N m ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ನರಕೋಕಿಲಾಲಾಪಗಾನದಿಂ ಮತ ಭ೦ || ಗರವಲಲಿತೋಪಾಂಗದಿಂದೆ ಸುವಕ ಮಾ| ಧುರಿಯವಾಕಾಳಪ್ರಚಾರದಿಂ ದ್ವಿಜನಸಾಮಢಕ್ಕಾವಾಜದಿ೦ || ಸುರಭಿಗುರುತಂ ಶುಷ್ಕ ಸರ್ಣಸುತ್ತು ರಂಗಮಂ | ನೆವೆ ಬಾಜಿಸಲ್ ಕೆಕಿನಾಟ ದಿಂವರಶ್ರೀ | ಠರನ ನಾಟಕಶಾಲೆಯಂದದಿಂ ನಂದನ ಕಂಗೊಳಿಸಿತೆವೆಳ್ಳೆನು || ೯ || ಅರವಿಂದಸೀಲೆತೈಲದ್ರವವಿಮಿತ್ರಿತಾ | ಬರುವಾಕರೋಲಾ ಸತೋಯ* ಮುಳುಗಿ ಭಾ | ಸುರಸುಮಸಮಾಜರಜನ: ಕೆ ಕೆಳತೆ ಸುಲತಾಪ್ರತಾನವನು ತುಳದು!! ಪರಿಸಕೂಲಲಿತಶಾಖೆಗಳನಲುಗಿಸಿ ಮೊರೆಯು || ತೆಂಗುನಕುಳಗಳಿ ಗಂಧವಹಗರಣಂ || ಧುರದಂತೆ ಸುವ ವನದೊಳ್' ನಂದಿ ನಡೆರಲ್ ದೇವವಧುಗಳ ಬದವರು! ಆ ವನಂ ಪ್ರಮಥಜನಜೀವನಂ ಭಕ್ತ ಕುಲ ! ಪಾವನಂ ಕರಣಜನಸೇನನಮವಾಗಿ ವ ೦ || ದಾವನವಸಿಳಕೆಗೆಯ೦ತಸೆಯಲದಖೆ ಸಿದು ವಿಗೆ ಸೆದೆವಡೆದು | ಆನಗ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಕಾರಂಡ ತ ! ಕಾವಳಿಗಳಿಂ ಮತಕತ ಸಪ್ರಕರಣಿ ಸ ! ದಾವಿರುತಮವಾಗಿ ರಂಜಿಸಿವ ಸರಸಿಜಾಕರಕೆ ಬರುತಿತರರು ! no || ಅಳಕುಂತಳಾರಬಜಾನನ ಮನೇತ್ರ ಕೆ ? ಮಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಸು ಚಕ್ರಮಿಥುನಸನೋ ! ಜಳ ಕುಳತಂತುಮಧ್ಯ ತರಗತಿ ವಳ ಕೈವಾರೋ ಮಾಜಿ || ಜಲವಿಲಸಿತಾಸಘುನಂಚ ವಾಲನಾ ! ಲಲಿತಮ್ಮ ಮಯಾನ ಕರ್ವಾಲಫಿಯಂದೆಸೆವ ಕೆ* : ಮಲೆಯರೊಯ್ಯನೆ ಜಂಗವಾಟಾ ಕರದ ತೆರಿಗೆ ಸರಸಿಗೈತರುತಿರ್ದರು ? - ಸರಳತೋಚ್ಚಾರದಿ: ಹಂಸಯಾನಸ್ರವಿ ! ಸರದಿಂವರೆಕಾವ್ರಪಲ್ಲ ವಚದುಮಿ | ವರಕೊಮಲಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಿಂದಿಂದಿರಾಳಿಯ ವಿwಸದಿಂದ | || ') ೪. S ST