ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Mಲಿ & " ಓ ಕ ನದಿಮಹಾತ್ಮ' ' ಪರಿಕಲಿತಚಂದಾ ತಪಾಸೀ ತರುಣಿಯರ ಬರವು ಚೈತ್ರಾಗಮವನೆ ಬಿಸು ! ತಿರ ಬಂವಾನಂದದಿಂವರವಿವಮ್ಮವರೆ ತೊಳಸ ಕಳದ ಒಳಗೆ |}೧೩ || ಅರುಣಪಲ್ಲ ವಸತಚರಣಮುಗಿವ ; ವರಚವನವಹಿ°ರುಹಾಮೋದನೆ'ಏತ ಸ್ಪುರಿತಾಂಗ ವಿತರಕರಿಕುಂಭಸಭಗುರರೆ' ಕಕ್ಷಾ ವರದನ ? ವರಮಂದಗಮನ ತನಸಂಕಾರಧಮ್ಮಿಲ್ಲ : ಮಿಪ ಶಫರಸಭಾಕ್ಷದಿಂದೆಸೆವ ಕಾಂತಾಸ್ತ್ರ ಕರ ನವಗ್ರಹವನೆಡ ಸವಾಳದೆಡೆಗೆ (ಸರ್ವಿವ ಬರುತಿರ್ದರು ೧೪|| ಹರನಂತೆ ಚಾರುರ್ಸಾಕರ್ತೆ : ಧರನಂತೆ ಚಕ್ರಪ್ರಛತೆಯರಾತತು . ರೈರನಂತೆ ಹಂಸಗಮನಾಸಿ. ತಯರವರೇಶನಂತ ಪವಿರಂಜಿತೆಯರು : ಸ್ಮರನಂತೆ ರತಿಕಲಾಕುಶಲಪ್ರಭು ' : ಧರಣೀಶರಂತೆ ಇವನಾಭಿರಾಮವೆತ, ತರುಣಿಯರ ತುರಿಸಬಲ್ಲ ಸರಜಾಕದೆಡೆಗೆ ಬರದರತ ನಳ 1 ಅರವಿವಮೊನೆ ಮೊಗವ ತವರಿ ನ ಲ್ಕು ಟೆ ತುಟಿಮೀಡಕುವರಾನಲ್ಲ ಜಿನಲ' ನಗೆಯು ಪರಪುರ್ ನೀಲೇತೃತಿಗಳೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೊಳವಕಿಳವರ್ಗಳಲು ! ಚರಣದಿಂದೌಲಕುವರನಗತವು ತಮ್ಮ : ಮೆಲೆವ ಮದ್ದಕೆ ಸಲ್ಲದೆಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ! ದಿರರೈಸರ ಮಾರನಂ ಗಾದಿಮಾಡುವ ಲತಾಂಗಿಯಂ' ನಡೆತಂದರು ೧೬ ಕರತಳಕೆ ಕೂತಳ ಎಡೆಗೆ ವ5 ಮೂಕ ಭಾ ಸುರಲೋಚನ ಮೊಮ್ಮ, ಸವಕೆಜೋಳಶಾಸ ನಿರುಪಮದ ಪೂ: ಲೆಟಿನಿಸಿದನುಮತಿಯುಂಟರಂದು; ಬರೆ ನತೆಗೆ ರಂಭಾಕುಳ ನಡಿಗೆ: ಹಸಿ ಸಿತು ; ಸರಕಳವಳ ನುಡಿಗೆ ತನಿವಣ್ಣ ನಾಸಿಕದ ಗಂಡಿಗಳ'............ ..... .....ಇವಳದುವು ೩ ೧೬ || بال ಕರಟಿ