ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನರಿತಹs.

೪ ೩ U 2 ಮನಮಧುಕರಧ್ವನಿಗಳಂಚಂ ಕೊಂಚಯಿ ಮುದ ಮಿಗಲ್ ವಿಹರಿಸ ಕುಟೀರದಿಂ ಪಾರದಿಂ , ಮರಿಸುವತಿಕಮಟೇಶ, ನಾಮನಿವಾಸರಸಿ ಎವೆರಸಿ ರಂಜಿಸಿಮಮ || ಪರಮಪುರುಷಸಾನವಂತೆ ವಿ.ಜಸವ್ರಮ : ಬರವಂತೆ ರಾಜಹಂಸಲ್ಲಸಿತವಟಿವಿಯ ' ತುರುಪುಂಡು'ಕರಂಜಿತಸುಗೋಕುಲದಂತೆ ಮುನ್ನಭವಿ ತಿಳದು ' ವಿರಹಿsನಂತೆಯುಳಿಕಾಸವೆ'ತಮುರು ತರರನ್ನು ರತ್ನ ರಥದಂತೆ ಚಕಾಕ ಸಂ ಗರದಂತೆ ಬಹುತಿಮಪಾಕಿ'ರ್ಣ, ಸರ ಕದ್ದ ತೆಲ, ಕಲಿಯುವ ೦೩ ವಿಲಸದವು ತತದಿ, ಕಮಲಾಕವಿ: ಸುತಿ: . ತಲತೀದಿ: ಸುಮನಸೆವತ.5 ವಿಶಾನ : ಕುಲಸವಾಕೀರ್ಣದಿಂ ಕುವಲಯಾನಂದಕರರಿ, ಚರುತರನ ತಂ ಸಲ ಕಲಾಕಾಂತಮಂಡಲದಂತೆ ಕಾಸಾರ ; ಚೆಲುವಾಯು ದಿನ ಮುದವಿಧರಸನ ಜ್ಯ ತಿರರಿಭಗಂಗರುಕಾರದಿ: ಸೌರವ್ಯ ಪೂರದಿಂದ : : “ಕಳಹಂಸದಿಂವಕುಳದಿಂದ ತಟಗಳೆ : ಬೆಳದ ಕುಜನ ಸಮಚಾ ದೊಂಗ ಸಿ ! ರ್ಮಳಜೀವನಪ್ರಪೂರ್ಣತೆವ ಕೆಪಿಸಿ 'ಏತಸ ಭೆಯೊಳು | ಪೊಳವ ಸಪಾನದಿ ದಿನದೆಣಿಕೆಯಂತೆ ಅಳವಟ್ಟು ಕಾಣಿಸಿದುದಾಳ ದೇವತಾ ನಳನಾಯತಾಕ್ಷಿಯು' ಲೋಚನರಥಾಂಗವಾದ್ದಾದಿಸಲ' ನಡೆತಂದರು ೨೫ ಆರದೆ ವಿಚಾರಸಂಗತವಿರ್ದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ದೊಯುವುದು ನಿರ್ಮಲತಮವಿರ್ದು ಭಂಗಪ್ಪ, ಟಾಯಿಯಾಗಿಸುವನಾರತ ಏಸವರಿರ್ದ ಸಕಲಶ, ಇಳ' ಸಸಿಸಿ' ಚಾರುತರಮಧುರವಾಗಿಹುದು ಮೀನಾಧಿ ಕಾರಿಯಾಗಿರ್ದು ಕಮಲಪ್ರಿತಿವೆತ್ತು ವಿ ; ಸರದಿಂದತಿಚಿತ್ರವನೆ ಸರಸಿಯರಸಿಯರ ಕಣ್ಣೆ ಕಮಸಿಯನಾಯ್ತು !