ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂದಾತ್ಮ.. k4 ವರಪಟವಾಂಕುರವಂಗಳ ಪ್ರನಾಳ ಭಾ. ಸುರಕಪೋಲವಿಲಿಸ ಸಿಂದೂರ ಮಕರಂದ ಮುರುದಾನಜಲ ತುಪ್ಪ ಸರ್ಣಕಳತ ಚಾರುನುಂಟಕಾನಾವನೊಡನೆ | ಮೊರೆವಳಿಗಳ ಪುಷ್ಪ ರಜವ ಕದತೆ ಏಕ | ಸ್ನರ ಮುಂದೆ ಕರೆವಿಟ್ಟಯವರಾಗೆ ಮತ ಕುಂ ಜರವಂತೆ ಕಣ್ಣೆ ಸದುವಾಗ ವಿಲಸದ್ವಸಂತಾಗಮನವೆಲೈನು ! on ) ಇರದಿಂತು ರಚನೆವೆಸೆವಾವನಾತಮಂ ! ದಿರನ ಬಳಸಿದ ಪೊನ್ನಕಂಟೆ ಮಣಿವಾಗಿಲನ : ವರತ ಫುಟಪತನೆಯ೦ಬವಳ ಕಾಪಿಸಿದಕನಾಗಿರುತಿತ ವಿ.ಜಗವೆಳವಾನ ನಧವನು 'ತ್ರ : ಕರನ ಕಮ್ಮಾರನ ಸಣ್ಣ ನರಗಿಬಳಸ : ತಕದೊಳಗಜಾವರ್ತನಾರ್ಫಿ ನಟ ಸತತವಾಗುವ : 1 - ಪಣೆಗಣ್ಣು ಸಂಚಮಚ ಪ್ರಸನ್ನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ: ಮಣವಿಭೂಷಣ ಎಸ್ಕಲೆ-ಸ ಕೆಂಜೆಡೆಯಿತೆಯೋ ಇಣುಮಾತ್ರವಾಗಿ ತಾರ- ಸ್ಪರ್ಧುಸಿ ೨ ವರರತಿಕಲಾವತಂಸಂ | ಫಣಿಕುಂಡಲ ಕರೆ'ಟಮಾಲಾಂಕವಕ್ಷ ರೂ ಹಿಣಮಸ್ತ ಕನ್ಯಸಹಸ್ತದಿಂವನುಸವು ಶ್ರೀಣಯಸ ಸುಸಾರೂಪ್ಯಮ ತಾಳ್ಮೆ ನವಿ ಬಂದ ಮಾರದೆಡೆಗೆ !೨೩! ತಿವಭಾವಿತಮರಾವ ನಂದಿಯ ಕೆಂಡು ಸರ : ಶಿವನೆಂದು ಬಗೆದು ಗದೊಳಗಡೆಗೆದ ಜವರೆ ಘಟಪೂತನೆರಳಳಪೊಕ್ಕು ಎರಬ ಏರುತಕುಂತ ಕುಚಗಳri ತಮರ್ವ ಮೆಲುದು ಕರು ಮಣಿದೊಡವ ಕನಸಿನೊY ! ಜಿವನಸಿಗತ್ತರಿಸುತ್ತರಲವಳ ಕಣ್ಣ ಶಿವಯೋಗಂ ಶಿವರವಾಗಿ ಗೋಭಿಸುತ್ತಿರ್ದವಳ್ಳನ ೨೪ : ನೆರೆದವುಸಸಿಷರಂಗನಾಮದ ರ್ಪಾ ಬರವಿಡಿದು ಜಿಗತೆದೆಳ ಬಲದ ರ್ಪ ಯೋ೪ : ಸರಸಸಲ್ಲಾಪದಿ ಸಾವಿತ್ರಿಯರ ವಾಮದೊಳ್ ಚಾಮರ ಚಿಮ್ಮುತ !! M