ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


My ಇsರ್hಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಸಿರಿಯಿರಲ್ ಜಮೆಯೆಂಬವಳ' ವೀಣೆಯಾ೦ತಿದಿರೆ | ೪ರೆ ಕುಭಾವತಿ ಕನಕದಂಡಸುವ್ಯಜನಮಃ | ಧರಿಸಿರಲ್ ವಿಜಯಾಖ್ಯೆ ವಿನುತಮಣಿಧೃಂಗಾರಕವ ವಿಡಿದು ನಿದಿರ್ವಳು | ಆ ಸುವಾಲಿನಿಯೆಂಬವಳ ಮುಕುರವಾಂತಿರ ಸು | ಕೇಶಿಯಂಬಳ ವಿಕಸಿತಾಂಭೋಜ ಕಸರವಕೋಮಲತೆಯುಂಜ'ವತ್ರಮಥನಂ ಕೈವಳದೊಳೊತ್ತು ತುಮಿರೆ. ಭೂಸುರತಿ ಪಾದುಕೆಯು ಪಿಡಿದಿರಲ್ ಶಾಸಧಿ | ವಾಸರೆವಿಯರು ಕೈವಾರಿಸಲ್ ಭೂತಯ || ಕ್ಲಾಸುರಸುರೂರಗಾಸ್ಸರಗರುಡಕಿನ್ನರಾಗನೆದುರಿಟ್ಟಣಿಸಿರ್ದರು || ೨ || ಅx'ಮಲೆ'ಕಾಕೋರಿಯರತ್ರಿಸಿದ್ದಯದರಸಿ : ಯರು ಗುಣಾಧಿದೇವಿಯರು ಚತುರ್ವೆದವಿ ! ಸ್ತರವಾಭಿಮಾನಿಯು ಪಂಚಭೂತಾವಿರಕ್ತಿಯರು ಪತ್ರಿಕೆಟರು || ನೆರ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರಪ್ಪಮಾನಿಯರು || ವರನವಗ್ರಹಪತ್ನಿಯರ್' ದಶದಿಶಾದೇವಿ | ದುರುಳ'ಕಾರಕಸುರುವಾಣಿಯವ' ದ್ವಾದಶರವಿಸುವತಿಯರಿರ್ದರು ೦೭ || ಅಕ್ಕುಳತಃrr೪ರ್ಮಪವನವ " | ಮಳನಿಂಹಮದಗಜಗಳರ್ನಡವಿಯ ಸ : ತಳಹಂಸಕೂಕಂrsದು ಕೊSನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಮರುಕ್ತಿಜಾತಂಗಳ | ಬೆಳಗಿರ್ತ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರತಿತಾರಕಾ | ವಳಯಮ ನವಮಲ್ಲ ಪವಿರ್ತ ಪುತ್ರ ಸಳಮೀಡದಿರ್ಮ ಮುಗಿಲಾ ಮನಶಿಗತನೂಳವೆಯೊಳಗಂ ಮೆಹಮಮ || ಸೆಳಮಿಂಚು ಕಣ್ಣ ಪರಮೋ ಕಂತೆ : ಊಳುಮೆಟ್ಟಸಾಂತು: ಕೋಕಂಗಿದೆ ಮೊಳ , ಮೂವತ್ತು ಕಮಲಮಡಿಗೊಂಡುದೋ ಮುಗಿಲು ಬೈತಲೆಯಬಗದಾ ಆ೪ ಚೂರ್ಣಕುಂತಲಿಂಗ ತಳದರೋ ಬಾಳ , [೪ುದೋ ! ಯಳಗಂಟಸಾಲ ಸೌವರನ ಕಲ್ಲುದೆನೆ || ಕನಪತ್ರಾಯತಾಂಬಕಿಯ...ರೂಪ್ಪದರಗಡೆಯಿಕ್ಕಲದೊಳು ||