ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂದಿವಾಹಿತ ವರರತ್ನಮಯಕಂಠಮಾಲೆಯಿಂದೋಳಯಂ | ವಿಭಜಿಸಿವನರ್ಸ್ಸುಮಣವಾಳಿಯಿಂ ಬಾಳ್ಯಂ || ಪರಿರಚತಕಂಕಣವ ನೂಲಿನಿಂ ಕಿರಿಸಿಂಗನುಗೆಟ್ಟು ಕಟಕಂಗಳಿ೦ !! ಉರುವಿರಮುದಿಕಾವಳr೪ ೮೨೪ಗಳಿಲ್ಲ ! ಸುರಿಯಿಸುವ ದಿವ್ಯಮಗಳಗಳ ಬಳr೪೦ | ಮಿಪ ಭಾಪುರಿಯವುಂಗರಗಳ ಸರಗಳ ಹಂಗಳು ಬೆಡಂಗಾದರು !೩o!! - ಚದುರ್ವತ್ಸವ'r೪ಾಲೋಲಲೋತನಯುಗಕೆ ಸವೃತವಾಗೆಸೆವ ಕಣ್ಣ ಡಾಳದಿಂದರಿ ; ನದಿಗFcತಿಂಸಿಸಿಬಿಂಸಾದ ಸವಜನೋದದಿಂ ಸೊಗಸಸಿವ ! ಚಮರ್ವೆರಸವಾನುಡಿಗಳಿ೦ ತುಹುಗಿಲಗಳಿ೦ ! ದುದಿನ ಪುಪ್ಪು ಯಡಿಯಗ್ರಜವ್ವನದ ತಲ ! ಗರ್ವಟ್ಟ ಮೊಗಕಡುವೆಟ್ಟಿ ವಿಷ ಪೊಜವಾರ್ಗಳಾಂತಕಾಂತದರಿರ್ದರು ಪುಲ್ಲ ಮುತ್ತಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿಹ ದಂಡು ! ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಒಂದುಗೆಯ ನೈದಲಿ ನಾ ಬಾ ಚೆಲ್ಲಗಸ್ ಮುಕುಳ ಕುಟ್ಟಲ ಕೆರಕಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಣಸರನಿಹ ಚಂಪಕ | ಮೊದಲ ಮಿಗೆ ಮಾx' ಕುಚನಾಸವಂತರೆ' | ಬೆಲ್ಲ ತಮಾ ಟೂತಾನೋಕೆಗಳ' ತರೂಣ , ಪಲ್ಲವೊ'ಸಮವಾರ ಕೈಕಾಲ್ದಳವಳದ ಕೆಳದಿಯಲ್' ಬಳಸಿರ್ದರು !೩೨ - ಸರಸಿಜಾಸನಜಾಕುವವಲೋಚನಂತಿ ಸರಳವಾದ ಮೃಣಾಳತಂತುವಧೆಯರ ಚ | ಚರಿಕಾಳಕರರು ಚಕಾಕಕುಚಯುಗಕಚ ಪಾಂಫಿಯರ ಹಂಸನಯ, ಒರಸಿವರ ಲಾವರಸಪೂರ್ಣಚುರ ಸರೋ ವರದ ಜಾಗವಳದ ಕೆಳದಿಯರ ಮಧ್ಯದೊಳ್' ! ವರಾಜಹಂಸಯವದೊಳಿರ್ದಳದು ರುದಾನ ಕಳkವ'| ೩೩ ' ಇಂತಿ ಗಿರಾಜಪುತ್ರಿಯ ವಿಜyಸುಸ | ಭಾತರವನೈದಿ ಫುಟಪೂತನೆಯತ್ತಿಳಯೊ | ಳಂ ತನುವನಿಡಾಡಿ ನುತಿಮಂ ಗಭೀರಸುರಾಲಾಪದಿ |