ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


= ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಮರಿತಮಂ ಕಳದಾರುಣಾಬ್ಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಂ || ವರಿಸಿ ಕರ್ಮ ಚಾರುತರಚರಣತಲಗಳು | ಇರುಪ್ಪಸಂದರಮಂ ವkರ್ಪೂಲಸಮವಾಶುರ್ವತಿದೇವಿಯಾ | ೩ || ತರುಣಾವ್ರಪಲ್ಲ ವಾಕವಾಳಭಾ || ಸುರಪಾಟಲಿ-ಕುಸುಮದಳವಲಿಕಪ್ರಭಾ | ಪರಿಕಲಿತಸುತ್ತೋಮಲಾಂಘಿಗಳನರ್ಜಪರ ದೃಗೋಪವಾಗದಂತೆ | ಅರವಿಂದಜಾತಜಾಂಬೂನದಾಬ್ಬದ ರೆಕ ! ನೆರೆ ಕವಿಯದಂದದಿಂ ಮೆಗಾಲ್ ಮೃದು ! ತರದೆ ಸೌಂದರನಂ ಸಗತ್ಯುತಿರ್ದುವಿಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ || vu ಹಾರಿತಾಳಾಕುಳಂಜಲನಿಶಾಸರಿ ! ಹಾರಿಗಳನಂದುಳಿದು ಮುಕ್ತಿವಿಲಸದಲ್ಲಿ | bರುಚಿರಬಿಜವಾಜಿಗಳೂ...ಮುದಾಮೃತ ಬಿಂದುನಯನದಿಂದ || ಜಾಜ್' ಸೃಂದಿ ನಿಂದಿರವೊ [ರಂಭೋರುವಿ | ದೋದ್ರಂತುದಿರ್ದ ಕಪ್ಪುರವಳಕನ ಕ || ಸ್ವಾರಾಜಿಸಿದವು ಸನ್ನಖ ಸಿಕರbರಗಳ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ ||F || - ಹರನ ಹಣೆಗಣ್ಣು ರಿಯೊಳಾಗಲಿಂಗಜನ ೩ || ಷ್ಟುರವಸಿ~ಕ್ಷಿಸಿ ಪುಷ್ಪರಗಳೆಳ್ಳಂದು ಭೂ | ಧರಸುತೆಯಕಾಲ್ಗೊನೆಯನಾರಯಿಸುಮವೊಸರಾಂಭೋರುಹರಿಸಲ್ಟ್ಡಿದೆ! ಜಿರವಿರಲ್ ಪದ್ಮಜಂ ಪಡೆದಿಟ್ಟ ಪವಳದಂ | ಕುರವ ಬಿರಡೆಗಳ ಲಾವಣ್ಯವ ಕಲಾಕಗಳ ! ತವ ಚರಣಾಂಗುಲಿಗಳಪ್ರಮವಮೊಗದಿಂ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ ||no ಕಾರಜಲಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಕಾಠದ ಮನಕೆ | ಭೂರಿ ಭೀಭತ್ಸಾಗೆ ಕಮತಮಿಥುನಂಗಳರ ! ದೋರಂತೆ ಪೊಮಡಲ್ ಸಾರ್ವಪಾದಾಂಗುಲಿಗಳಂಟವೇಳಮುತ್ತುಸಹಿತ || ಅರಾಜಿಸುವ ಪನ್ನ೪ನಮಿರಲ್ ಕೊಳನಂರು | ಸೇರಿಯಭಿಕೋಭಿಸುವ ಮಾಳ್ಮೆಯಿಂದಂ ಸೊಬಗು | ದೊ೦ದುವು ಮೇಗಾಲು ನುಗ್ಗೆಕಳುಗುಗಳಿಂಶ್ರೀಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯು ().