ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Ly Bರ್ಣೆಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ಸುರಕುಲೋದ್ದೆ ಉಮೆಸಿಸವ ಮಡಿ ಮುಂಗಡದ || ಪರಮಪುಣಾಕಾರರಿಂದೊಗೆದ ಪೂರ್ಣ ಹಿಮ ಕರನಂತವೊಲ' ಮುಖವಿಕಾಸನಕೊಪ್ಪಿದುದು ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯಾ ! ಸರಿಗೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹುರಿಯರಸಿಗರಮನೆಯಾಗಿ : ಕರಮೆಸ್ಟಿಗಂ ಪೀತವಾಗಿ ಶಂಕರಗೆ ಮೃದು : ತರಚರಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಸವಿಯಾಗಿ ಮನ್ಮಥಗಜಿಗಮವಾಗಿ | ಮೇಳ'ಕೊಡೆ' ವಿಲಸದದನಮಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಮ ಕುರಿಸದವರನಿವಮಂ ಜx'ದ ಮಣಿಗಣ : ಸುರಿತಮುಕುರಂಜೊಲ್ಲು ರಾಜಿಸಿದುರಾನನಂ -ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ || "ಅಳಿದುಳದ ಬಂಧಕಫಲ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಕರ್ಮಕಿ ಗೋಳಗಾದ ನಗೆ,ಫಲ ಸರದ್ಧ ತಚ ಸ್ಟ ಬೆಳದಳರ್ ಪವನಮಾತ್ರ ಇತಪಾಟಲಿ ಸಕಳಕಾಲೆಜಿಯ " ಸವಾತ ಅವ ಜಾಬ್ಸಿಸಂಜಾತವಿದನನ : ಸಿಸಿ ವಸುಭದ ಕಾಗೆಗೆ ಮುಯಿ'ಯೊಲ್ಕು ತಳರ ರಸರತ್ನಮೆನಂಧರ ಕಳಿಸಿದುದು ತಿ-ಪಾರ್ವತಿಗೆ-ವಿಮಾ ೩೬; ವರವಾಕುಧಾಸಾರದಿಂದ ಮದುವಾಗಿಯು ಕುರಿಸುವ ಕಪೋತತರ ಇವನ ತಾಳ್ಳು ಈ ಕರನರತಪತಿ ನಲಿವ ಬಿಂದಾನುರಾಗಂಬಂದಿದವರರತ್ನ ಸ್ಪುರಿಪುದೆನ್ನೊಳಗಿಂದುಮಧರರತ್ನಾಕರ ನರೆ ತೋರ್ಸ ತyದೆ ನವದೂತವಾಟಾ ಸುರತೆಯುಂ ಮಿಕ್ಕುದಾರನ್ನು ರಂಗಾಧರಂ ಸರ್ವತೀರೆ-ವಿವಾ 1.೭೭!! ವಿಲಸದವನವೆಂಬ ದೃವನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ಥಲದೆ ನೆಲಸಿದ ವಾರಾಂಗನೆಯಂತ ಸಿ ರ್ಮರತ್ನ ಪಾರದೊ•'ವಿ-ಟಿಕಾಚರ್ವಣಗೊಗಸಿಡಂಬೊಗರನಾತ " ಅರಿತರವನತ್ರೆಸಮಯ ಕುಂವಕು Kಣಗಳ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತೆಪ್ಪ ಮರೆವೇ ಜಲಜಪತ್ರಾಯತವಿಕಾಲಲೇಕ್ಷಣಿಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯ ೩vr}