ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೭೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


G S ರ್ಕ ಕಾವ್ಯಕಲನಿಧಿ. ಪರಿಸದ್ಗುಲತಾ'ಭೇದಭಿನವಮಾf ಮದತ್ತು ಪಾವನತರಸ ರೂಪದಳದ ! ನರಭಕ್ಕಪಟರಹೃದ್ರೋದಿಷ್ಟವಾಯಕಿಯ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯಾ ||3೩!! ಪೊಳವೆಸಳಂವಳೊಂದು ಮತ್ತು ಬಳಸಿ ಪೂwವಳಮದಿಂ ಬಂದು ಪೋಣರ್ದಪುದೆಂದು ತಿಳವಜನುಮಿರ್ದೆಸೆಳ ಕಡಗಡೆಗೆದು ಮೇಲುಭಾಗದೊಳ'ಕುಟಿಲದಿ|| ತೊಳಗುವಂತಿರಲು ಕಾರಮುವಾಕಿತಂ ಗೊಳಸಿವನನಳ ಮಿ ಫ ಮಣಿಕುಂಡಲಗಳ ಪ ಜಳಕ ಸಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯುಗವೆನ್ನುತಿರ್ದನಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿದೆ'ವಿಮಾ || * ವನಸುಕಲಾಪೂರ್ಣರೂಪಕಿರಣ ಮುದಿತಾಮೃತ ತೆಕ್ಕನ ತಿವುತುಘಟಪ, ರ್ಕದೊ೪೪ಯ ತತ್ರ ಸಾದವಸವಿಯಲೆಂದು'ಭೂದೇವಿಯರ್ಕಲ್ಲು || ವಿರುವ ಪಕ್ಷಿರಗಳಂತಂತೆ ಕ * ರವಿಸಿದುವಮಲಮಣಿಗಣರೂಪ ಸತ್ತುಂಡ ಆದ ಪ್ರಭಾಕರಿತಕರ್ಣದಯಮದೆವೇಳ್ -ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ ! ತ೫! ಚಾರುತರವವನಸಮಪಟ್ಟವನಂಧ ಕಾರಿಯಂಟಕರಾಜಹಂಸಗಾಗಿಸಲು ಮುದ ವೇಣಿ' ಪ್ರದ್ಯುನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟ ಮಣಿಪಟ್ಟವಣೆಯೋ ಚAರ್ಣಕುಂತಲತಾ|| ನಾರಿಯರ್' ನರ್ತನಂಗಲಿವ ಗರದ ವಿ ಸುರರಂಗಸಾನಮನೆ ನಿಟತಟಕುವಾ ಕಾರದಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮಮ | ಸರ್ವಧ-ವಿಯ | ತ್ರಿಶಾರ್ವತಿದೇವಿಯಾ | - ಸತತಂ ದೇವಾಗ್ರಗmಾಘವ: , ಮಂತಿಸಿಯವಾಗೇಂರ್ದ ಪುರಟಪವೆ ಸ ಮಂತು ನೀಲೋತ್ಪಲದ ವರ್ತಿಯಿಂ ಬರೆದು ವರ್ಣಕ್ರಮಂ ಜಗವನು ? ಮುಂತ ನಸ: ಪೊದಿಸಿದ ಬಗೆಗೆ ನೆ ಚer ಕುಂತಲಾಸ್ಮಿತವಾದ ಸಿಟಿಲತಟಮೊಪಿ ನವ ನಂತಭೂಪಾಧಿಕಾಭಿಮುಳ್ಳದೊಳ್ಳದೆ ಪಾರ್ವತೀದೇವಿಯ 8೭| ( )