ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೮೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಂತಿ , 14 ಚಾರುಸುಲಲಾಟಫಲಕ ಗಳಸರಗಳc : ರಾರಾಜಿಸುವ ಕಂಧರಂ ಮತ ಸಿಂಧುರಗ : ಭೀರಯಾನಂರಳದ ಗಿರಿತನುಜೆಚಿಪ್ಪಿವ ನದಿ. ನಂದಿವj ೬ || ವರಮತಂಗಜವವವಾ.'ಹಣವಿರಾಜಿ ಮೀಪ ಲಾಂಜನ'ಪಮಭಧಮ್ಮಿಲ್' ಪರಮಮಲಯಜಗಂಧಿ ರತ್ನ ಕುಂಡಲಮಂಡನೊದ್ದಂಡಗಂಡಳ | ಅರುಣಾಭಸಿತಾಧರ ಕುವರನೇತ್ರ ಪು : ಸ್ಮರವದನೆ ರಚಿತಗ್ರತರುಹಿರವಾಸ್ಯೆ ಭಾ ! ಸುರಪನಕಟಕುಚಯನವಾಗ ಕಂಡನಾನಂದೆ ಮುಂವಳದು ಬರುತ |೬| ವರಕುಂವರದ ಕಂಸನ್ನಿಧyವ ಛಾ : ಸುರಸವಕನಾLF'ಸಿಲಾಳಕ : ಸುರಿತಕತ ಸಕಿಕೊ°ರಪ್ರಸವ ಮಕರಜಿ - ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಂದು ! ಹರಿಸದೆ ಕಂದನೂರ ಮಹಾಪರಮ : ತರಹಸ್ಯದ ತುತಿಸಳ, ಕಂತೆ'ಗೆ ! ಸ್ತರದ ನವನಿಧಿಗಳ ಹೆಸರ್ವಡೆಗು ರಂಜಿಸುವ ಮೇನಾತ್ಮಸಂಜಾತೆಯvi. - ಕರ ಕುಶಲವಡೆದ ವಾರಸುವ ಕೆ || ಸುಮಧನಗವಾಕೊ'ಮಜಾಡು ತರಳTಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವಿರಾಜಿತ ಜಾಂಬವನಕನಸಿನೊಷ್ಟ ಮಿಷನೆಸಲಾಟತರ್ಸಾ೪ ಭಾ ಸುರತೆಯಿಂದಭಾವವನಸಿನ ಗಿರಿ ವರಕುಮಾರಕಿದ ಸಂದರ್ಶನ ವೆರಕಿತವಾಸ ಬಂರ್ದ, ವಿ9ಸಿತಾಧರ ರಕೋಣನ ಕ : ಆಳ ಕಜಲಪ್ರಭೆಯ ತವೆ'ಗುವ ಮಗು : ೪೪ಸ ಮಲ್ಪಗವಳಗಿಸಿಸತrಣವ ನಿಜವದನದೊಳ್ ತೂನಂಬಿಕೆ ತೊಳತೊಗಲಭವಾನರಾಧವರಚಿ ಸತಟವಿತಕಾಗಿ ವಾಸ ಪಳವ ಗಳನುಳ್ಳರವವು (2) ಪರಿತNತಾಳ ಗತಿಯುಸುತ ಬರುತಿರ್ದನು ne! un -