ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೮೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


*

ಜ ಜ ನಂದಿಸಿ . ಸವಸಿಸಿವ ಮುಗ್ಧಸಮಯೋಚಿತಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಶಿವನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಯಸದೆ ವಕ್ಷಸ ಲವ ಕವಚಕೊಳ್ಳುವ ~ ಸತಲು ಮುಂದೆ ಬರುತಿರ್ದನು! ಬರಬರು ನವಿಯ ಡೆಂಘನೆಂಬುದೆ' ಕರಣಕದನ ಮುಗಿಗೆ ಮೊಗದೆ ಸಿಸಿ ಚೆ ಚಮೋವಯವವ ತೇಲಾಡದೆ ಸತೆ ಪಪ್ಪರಾರಿವ ಗಿರಿತನುಜಳ್ಳು ಗಂಗೆಯ, ಘನವ' ನೆರೆಕಂಡು ಕಟ್ಟಿನಕವೆನುತ ಬದಛದರೆ ಜ ಜಿಸಿ ಕೆಪಿಸಿ ಸೋಸಗದಿದಾನಂದ ನಗಿಯಿತೆಂದನು | * ಎತಿ ತಾಯ ನಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ ವಾಸ ವಲವಾಸ ನಾ ಟ - ಸಾರಸು ಕುಕಿಂಕರಂ ದೇವದೆ~ವೆಕನಾದ: 'ನನಾಗತಿಸಿತ್ತು ಕಳಪೆ ನಿನ್ನಡಿಯ ರ೦ಗೈ ಒ೦ದೆನೆ ದೊರಿದು ಜಿ: ದಂಡಾಣುತth Jದೆ. ಕಠಿತತೆ'ರ್ತ ಮಗಳ ಮಗಳದ ಪಿ.ಕಿನ ಘ ಮವ ೧೩' ಬಳಲಿದ ವೆಗೆ ಬಿದTuಏನಯನ ಬದ ರ್ವಳದ ಹೃದಯ ತನ ತಗಿನ ಕೋನ ಕುಳ ಸಿದ್ರಾಮವಾದ ಆದೆ. ಕೊನೆಗೆದ ತಪಿತ ನಡಗುವಡಿಗಳೆ ! ತುಳುಕುವ ಜಲ ಪ್ರಳದ ಕಣ್ಣ * ಕೆರಪಟ ಜಲಿಯಂ ೭೮ಾಟಗೊಳ್ಳಿ ತಾಳು ಕರು: ಇಟ್ಟ ನಂ ಗಳಸಿಯ ರಕ್ಷಿಸುವರಿಸಿದ ನಟ ಸತಿಗೆ ತತಿಯವನು avl - ಜಯ ಮಹ'ರ ಮದಕ:೪' ನಾಕಕ್ಷ ಜಯ . ಕಾಕು ಸವಾರಿ ಸವ: - ಜಯ ಸಾತ್ಪರೆ ಪರಂ'ತಿಪರತೆ ಸಂಚಾಕ್ಷರಾತ್ರಿಕ ಸಸಿ | ಜಯ ಜಗತ್ಕರಿಪೂರ್ಣೆ ಜನ್ಮವರಣವಿರ್ತ ಜಯ ನಿತ್ಯ ಸರ್ತ್ವ ರ್ವಾಜಿ ರ್ಫಿ ಜಯ ಭಕ್ತಭವನಾತೀತ ತ್ರಿಜಗ ನಾ ನಿರಾ, ಸಲಹುವನು | ೧ | | v

೪ 1