ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೮೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


# K ಸರಿಯಾತ್ಮy ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಧಾರ ಸಂಚತ್ವರಹಿತ ಶಿವ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮ ಸತಷ್ಕರಣೆ ಸ! ಇಂಚಮುಖಿ ಸಂತಕಾಲನ್ನು ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಶನೈ: ರಕ್ಷಿಸು ಸಂತತ : es !! - ಪಣವಾನಿ ಧನಸುವಿಕೃತಾನಂದೆ ! ಪತ್ರಿಕಾಕಾರೆ ಶಂಖವರ್ಣಾಂಗಿ ವ ! ಪಟ್ಟಾರೆಯಿದೀವಾಂಕುಭಾಂಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಭಸುನಿಕೇತಸಿ ! ಸತ್ಕರ್ಮಸಹಿತ ಪಕ್ಷ ಸೈನ್ಸರಯುತ ! ಪಟ್ಟು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯಸಭರಿತ ಪಟ್ಟಾಕ್ಷ ಗಪಾಣಸಿಂದು ಪದ್ಮಾಸಿ ತತೆ ಪಾಹಿ ಸತತಂ " ೨೫ ? ಸಪ್ರೋಧ-ಲೋಕ- ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮ ! ಸಪ್ಪಾಪ್ರಕಾರೆ ಸಸಷ : ಸಹ ಕರಸಿಧಿವಾಸ ಸಸ ಕೊಟಸುಮಂತಾಧಿದೇವತೆ ಇದೆ : ಸಪ್ರಸುತಾತ್ಯಕಿ ಸುಕಟ್ಟಾತೀತ ಸಪ್ತ ಮಾತೃಕ ಸಪ್ತಧಾತಮಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ : ಸಪ್ತಸ್ವರಾವಬೋಧಿಸಿ ಸುಪ್ಪಾವಭಾಸ ಪಾಲಿಪುದೆಂದನು ' ೨- ಯಜ್ಞಪ್ರತಾನು ಸುಯಜ್ಞಾಂಗನಿಂದ ಸ ವ್ಯಜ್ಞಸ್ಪರಸ ವರದಜ್ಞನಾತ್ಮಿಕ ಸು | ಯಜ್ಞಪ್ರಜಾತ ಕರ್ವಾಣಿ ಫಣಿರಳವೆ ಭಲರಾಯಿಸಿ : ಯಕ್ಷೇತರಾಕಾರ ಸಕಲಲೋ: : ಕಜ್ಜಿ ವಿಲಸವಜ್ಞಭೋ ಶಾಂಭವಿ ಸುಲಭ ಯಜ್ಞಕ ಮಹಾಮಣಿ ವಿತಾತಕೆ ವೃಷಭಾಲಕ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ !.c!!! ಗಿರಿಜಾತ್ಮಜಾತ ಶರ್ವಾಣಿ ಫಣಿಸಿದವೆಣಿ ಕರುಣಾನಮುದ್ರೆ ರುರಾಣಿ ಸುಗುಣ ; ಕರಜನ್ಮಜನನಿ ಜನಕೊಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ರೆಣಿ ವಾಣಿ || ವರಕ್ರುತಿಸ್ತುತ್ಯ ಭಕ್ತರಾಣಿ ಕುಕವಾಣಿ : ನಿರುಪಮಜ್ಞಾಸಿ ಶಿವನ ಸರ್ವತ || ತರದೆ ವಿಕಾಯಭಯವಾಯಿಂದಾಗ#ಕುದುರೆಯುಳಿತು|w ೨