ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


vಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದ್ಯಕಲಾನಿಧಿ, ತಿರುಗಿದ ಬಳಕಮಾನಂದಿ ಬಲ್ಕುಗಿ ಮೊ : ರ ಮುಸುಕಿದಿಂವಕಳೆಯಂತೆ ಹಿಮ ಮುಸುಕಿದಂ | ಬರವಂತೆ ತನು ಮುಸುಕಿವಾನಂತವಸಿ ಮುಸುಕಿದ ಪುನನಿಧಾನದಂತ !! ಬಳಸಿ ಪೊಗೆ ಮುಸುಕಿದ ಶಿಬಿಯಂತೆಯಜ್ಞಾನ ಕುಳ ಮುಸುಕಿದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಟಂತಾತಂಕ , ಕೂಳಗಾಗಿ ನಡೆತಂದು ಗಣಸಿಕರನಂ ಕೂಡಿದ ಸುಗಿದ ಸಂತಸದೊಳು82 ಹಾ ಶಿವ ಮಹಾದೇವ -ವತಾರೋಹವಾ ಬಸ ಬದತಕಟ ಗಿರಿರಾಜನಂದನೆಯು : ವಾಸರೇ ಪರಮಾಣುವಾದನವಲೋಕನಂಗೈದು ಚಚ್ಚ೯ದೊಳು ! ತಾ ಸುವಿಪ್ಪರದಿಂದಲೆಳಗೆ ಟಿತ ಮೋಸವೆಂಟಾರ ಹೃದಯವು ನಾವು ಗಾಸಿನನಿತ್ತು ತಿನತ್ತ ಸಾರ ಸಂತಾಸನಾಗಿಸಿತೆಂದನು . ೪v - ಎಲ್ಲಂರ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆದರನ ತನ್ಮಾತ್ || ವಧೆಯ ಕರೆದು ಕಳುಹಿಸಬೇಕ ತಾ ಬರಲ್ : ಸರಿತಸರಸ.ನಂ ಕಂಡು ನವೆಂಬ ಕನಸುಕಿದ ಗಿರಿಜೆ , ಧು ವಿತೆ ಒಗೆಯದೆ-ತಕರ'ದ ಲyದಿವಾತ ದರ-ಕುತ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಟಂತೆ ವಿಗೆ ಗಲ್ಲ ನಿಸಲಾನು ತುಣದವನಾಗ ೪೯ || - ದ್ವಾರ" ಬಂದೆನ್ನ ಹೆಸರ ಸೆಟ್ಟದೊಳೆ ಸೇರಿ ನಾ ಮೊದಲೆ ಕಡಿಸಿದೆನಕಟ ಮೇ ಮೂರರಿ ನದಿ ನಾನು ಸೌದೆ ಕನಕದ ಪದವ || ಓರಂತೆ ಕಂಡು ಕಸಿವೆ ಹಪಸಂಭವಿಸ , ಕಾರಣಕ ಮತಿ ಮಸುಳ್ಪುದೆಂಬ ನುಡಿ ನೈಜ , ದೋx'ತನ್ನೊಳನುತ್ತ ಬಿಸುಸುಯ್ದ ನಟಿ ಹಾ ಎಂದಳ ಕಂದಿ ಕಳಲಿ | ವಿವಿಧ ತಂಗಟ್ಟು ವಾಪತಿಯ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ , ನವಿಧದೊಳ ಪರವಾದ ಸಪ್ತಮಿದ ; ನೇವಿಘGಳ ಮಾಹುವಂತಾಗಿಸುವನೂರಹಳ ಭೇದವ | m M m.