ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೯೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Wv ಇಟಳ toಥಮ. ತಂಗದಿರಸಿರಿಗಡಲ್ ಪರ್ಡbರಲಾಸ ! ತಂಗಸಿ ಬೆಳಗಾಗದಿರಲಾವಸಂತ ತಂಗಿ ಚಂದನ ತಳFXದಿರಲಾ ಸತಿವಸಿಯಂವ ಜಿಪ್ಪರ್ದು || ಕಂಗೊಳಸ ಮುಕಾಫಲದಳಯದಿರಲು ಮೊ' ' ಫಲಗಳಿ೦ ಚಾತಕ ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಬರಲಾದು ಜಂಗಭೂಷಣಸಿದ ನಿನ್ನ ಕರೆಗ ಪೊಗದಿರ ತನಕ ಪೊಗೆದರು | ೬೫ || ಸಮ ಸೌ ವಾರಿರುಹಕೆ ಚೈತ್ರಾಗಮದ : ಒಸಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಹೆವಚಾಂಪೆ'ಯಸ ! ತುಸುಮರಭ್ಯ ಪಟ್ಟ ದಿಗಿಪುದೊyದೊಳ್ ನಿನ್ನ ಬಗೆಯ ವಿವರಿಸಿ | ಒಸರ | ನಿನ್ನನು | ಬಿಸಿಗಣ ಮಮತೆಯೋ ಲಾ | ಒಸರುವಾಸಿಷನ ಶಿವನ ಹೇಳದೇ, ವಿತಾ ೪ಸಿತು ಬಿಡು ಬx'ಗೆ ಬೇವಸರ ತಪಮೇಕೆಂದ ಕಮ್ಯಾಂಡಂತವನು | - ಗಣನಾಥ ಸಿನೆಂಟ ಬಗೆ ಸತ್ಯವಾದೊಡ, ಪ್ರಣಯವನ ತಪಗೈದು ಮೆಟ್ಟಿನಿ ಮಮಾಂಗಲೋ ಷಣವಾದ ಸಾರೂಪ್ರನಂ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮೋಕಮಲ ನೂಕಿದ | ಫಣಿಯಂತೆ ಮುನ್ನಿನಾಕೃತಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂ ನನಗೆ ಸಜ್ಜೆ ಪಾವನಾಶ್ರಮವ ಪೇದು Tಣನಿಧಿ ಮಹಾನದಿ ನುಡಿಯ ಕಗಲಾಕಾಡಸಿತೆವನು ೬೭! ಆರೋಪಾಲಿಸು ನಂದಿ ಗಣನಾಥ j ಗುಣಯಥ ಮೊಡಸಿ ತಪೋಬ್ಬಿದ 1 ವೃಢಚಿತ್ರಮಂದಿರನು kಧರದೆ ಮಥಿಸಿಯಿಟ್ಟಾರ್ಫಾಮೃತವ ನಡೆಯ ಬಗೆವರರ್ಬುಪರಿಭಯು | ಮೆ-ಏಸಿಯೊಳೆಂ ಸಮುದ್ರ ಸಕಾನವ ' ರಾಧರಪಕರದೊಳಗೆದು ಪುಣ್ಯಾಹು ದಾವರಿಸಿ ಹೇಳು ಕೇಳಲ್ಲಿ ನಂದಿರನ ಭಜಿಸಿ ನೆನೆದೆಣಿಕೆಯದು !!4vr!

  1. ಇಂತು Suಂಬತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿ. *

ಇನ್ನು G