ಪುಟ:ನಂದಿ ಮಹಾತ್ಯ್ಮಂ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪುಟ.djvu/೯೯

From ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಗಿವ ನರಿರಪುತ್ರ ಪಾರಸಿಕ ಪ್ರಜೋತಿ ಬರ್ಬರ ಸುಥೇಚ್ಛ ಗಾಂ | ಧಾರ ಹೊಚ್ಚಲ ಹೈವ ಹಮ್ಮಿರ ಮುದ್ದಲ ಚ || ಕರ ಕೈವ, ತುರುಷ ತುರಗಿ ಮುಖ ಬಂಗಾಳ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಕೂರಿಪ ಸಧ ಮಾಳವ ರಾವಿಡ ಕಳಚುಮು || bರಚನೆ, ಭಸ್ಸನ್ನ ದೆ೦ತಗಳಳ ಗಾರೈದು ನೋಡುತೈತಂದೆ ತಂದೆ ಮನಕವನವಾಶ್ರಮವನು : ೯ || ತಿರುಗಿರೆ ಬೇಸಗೆ ನೆರವಾರಮಂ ' ಪರಮಪಾವನಮಷ್ಟಕುಲಪರ್ವತಸ್. ರರಸಿಧಿಗಳ ಒಳ್ಳಪ್ಪತಿ'ರ್ತಗಳ ಮಸಿವರಾಕ್ರಮಗಳ | Kತಾದ ನಸರೋವರ ಗುಹಗಳ ಮನಸಿ : ಗxಕಮವಾಶ್ರಮವ ನೋಡತೈತರೆ ಕಡೆ ಸಿರಸಮಿತವಾದ ರಚನೆ ರಂಜಿಸುವ ಸಪವಿತ್ರಕಾತಿ 'ಕ್ಷತ್ರವne ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಹೊಗಾಗಿ ಕಕಾಲಿಕನ ವಿಲಸನಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಮನಬಾಧೆಯ ? ಟ್ಟುಳಿಗೆ ತಳಸಮವಾಗಿ ಪ್ರಣ ಸಂಸತಕ ಪಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮಾನವಕ . ನೆಲೆಯಾಗಿ ತಿವಿದ ಸುರಕೆ ತವರಾಗಿ ಭೂ ! ವಲಯಕ್ಕೆಯೊಳಗಾಗದ ಭವನ ಕರಾಳ ತೆಳಸ ಮೂಲದ ತುಳಸಿವ ಕಾರಂ ಕಣ್ ಕೌತುಕವಾದುವು || - ಪರಮಪ್ರಣ್ಯದ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಿಬೆಳಸ ಬಿತ್ತು ! ವುರುತರೈತರದಾರರ ಕವನ ಸಾಗರೋ' : ಇರುಷ ಭಕ್ತಿಯು ಬಿಡುತಾ ಇವರ ನಾಡು ಕಪವ್ರಜದ ಕಡು || ವರತಿವಾಗಮದ ಕನ ಸಕ ತದೇಹಿಗಳ ಮನೆ ನಿರುತ ತಪಸಿನ ತTಣ ಧವನ 'ಬನ ಬಾಣ ಸುರಮುಸಿ ಕತ್ರವತ್ರ ಕಾಶೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡುರಯ್ಯವಾಗಿರುವು! ಆಶಿತತತ್‌ಕ್ಷತ್ರಪಂಚಕೋನದೊಳಗದ ಶಿಲೆಯೆಲ್ಲಮುಂ ಸದಾಶಿವರಿಗತ ಮನುಜ : ಕುಲಮೆಲ್ಲ ಮುದ್ರಮಥಕುಲಜಲವದೆಲ್ಲಮುಂ ರಮಣೀಯತೀರ್ಥಮನಿಕಂ