ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೧೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


- ~--- -

  • 99

ದ್ಯೋಗ ಚ೦ದ್ರಿಕೆ. - - -. ದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ.. ಶ್ರೀ' (: ರ", ಲೆ • • ಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಂ: ರೆ, ರ್ಧವ ! ಉಳಜಿ ಲೌಕಿ : 6 - < , ತಾ ದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒ೦ಪಾದಿಸಿ ದ೦ತೆ ತೆ".: 27 - 13 ,*೨ ಪರ, ಶಿಷ್ಟ ಇ ಟ್ರ್ಯಾಗಾ ರ ಉಪ ಆ ಗಿಸಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ , ೪ : 2 : ೩ •Jಹಣ ತಿಂದರೆ, ಸಾವಿರಾರು ರಾಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ 51 2 .: ?:”ಸೈ೦ತ್ರ ಶ್ರೀ ಗರ.ಗಳ, ಪ.61ುತಿಃ ಸಂಪಾ ದಿಸಿರುವದೇ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಂ: ರೆ, 'ಮ್ಮ ಮಾಲಕಿಯಿಲ್ಲದ ಎರಡನೆಯವರ ಹೊಲಗಲ್ಲಿ ಕಟ ೦ಬ'ವನ .. ತೆ: ೦ಧ ಮತವನ್ನು ಹೆಲವಂದ, ಅಸಾಢವವನೆ ! " --ಒ : ಸಿಟಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಗುರ,ವಿವ ಆಲಂಕಾರಭೂಪ botLವ -ವ್ಯ..... ಪಾವ ಭತಿಗಾಗಿ, ಏಳೆಂಟರು ಚಿಳ್ಳಿ, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇ ಕ .೯ನೆಗೆ ಸ೬ 7 ಭಾ• ತೆಗಳು ಇರುವವ, ಇದಲ್ಲದೆ, ಛಾ ಪಖಾನೆಯೋಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ 1. 1 *೨೧ಡಿಸಿ: ಸೆ 4ಾಗಿದೆ, ಆಚಿತ ಪುಸ್ತಕ-ಕಾ ಗದ- .ತ್ರ ವ: ೦ತಾದ 5, 2 - ಡಿ ಇಗಾ ಸವಿ ೧೦79 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಇಸೈ೬3, 3 - - ೧, ೨ಜಿ - ಕೈ ಎತಡ.-ಎತಡ ಇವರೆ ಸಾವಿಗೆರೆ ಇಪಾಲಿ; ಸಾಲ ೧೪', ಚಂ., ೧ : ೧ಧ -2 ೬೧೧೦ ಜನ ತಂದನಾಗು

  • .* ' ... ' .. *.: « 1 ೨', : : '- - ಓ. , ಈ ಜಿ ಎಸ್ಸೆಯ % , ೨೫ : * ರ್ಧಮ ., ೮ ಚಿನ್ನ - ಧ್ಯಾನ, ಐ S 1 ಜನ -ವರ ವ್ಯ , 'ಕ' ಸೀರಿನ " {r) ಬನ : ೨ನ ಊ?:: +F ಓ> ಟ * * * * ಪಕ: ,, ) 'ಳಿ.: ೧ ಹ ) - ನಾ ೩ಂತೆ <ಾ, ಗಾಲ ಕಾ , .೧ : 31 ಚತ.ಶಾಖಿ »ವ್ಯಾ”. 1: : :Cr – ೯: ಪಾಕಶಾಲೆ , ಈ ಗೆ ೮ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದದೆ ತಿಥಿ ಸೇವಾ ಹಾಗ, ಪಾಠಶಾಲಾ ಎಂ '- ಎರಡ, ಸಸ್ಪೆಗಳನ್ನು ನಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ, ಛಾ ಪಾಸೇವಾತಾ ವಾ ಉದ್ಯೋಗ, ಇವೆರಡೇ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ರುವವ, ಈ ಪರಿಯ ತೆ ೧ráತಿನ, ಹಾಗು ಮಗ್ಗಲಮುರಿಯುವಂತ ದುಡಿದರೂ ತೀರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತ, ಪ್ರಶಸ್ಟರಂತೆ ಕಾಲಹರ ಣವ ೧ಡ, ತಾರ, ಸಂಸಾರ ಖದ, ಯಾರು ಸೂರೆಗೊಂಡಾರು ? ನಾವೆ ಯಜಮಾನರೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಶ್ರೀ ಸದ್ದು ಕುವಿನಂತೆ ದಾಸಭಾವದಿಂದ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಅಗ್ರವಾರಜೆ ಯಾ ಜನ್ಯವು ಚಕತದೆ ; ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಗುರುವು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು--11 ಈ ಅನು ದಾಸಧರ್ಮ ದಿಂದಿಂJವವನು; ಅಂದರೆ,