ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೧೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


- - ... *

  • .

ನಿರ್ಯಾಣ.:ಹೋತ್ಸವ, ೧೩ - - - - - -

-, --- ನೋ ಲೌಕಿಕ ಎಂದು ಎ.4ಢ ಎಸೆರೆ ವ ಬೈಗೆ ಚಾ .ವದ ಕ್ಕಿಂತ << ಹಿಚಾರ ಲೌಕಿಕ, ನಿಜವಾ: ಫಾಗವ $ಕಳ• .:ಪಿ ಈ "oc, ಶ್ರೀ ಗುವಾಸಿ.ಲ , ಬೇಧಿ:ಚ್ಛ ಜ ವಿ.ಕ.ದ ಇರ ಬೇ॰.. “ದ೦ತೆ ಸಿಕ್ಕಿ : ಸಾ ಕಾ ಧ? ಕ್ಯಾ ru'.ಸದವಕ್ಕೆ 'ವ ಡಲಿತ • ಕಾದಿ: ವಾಗಿರೆ, ಜ೧ಹಸಿ ಪ್ರಾಸ್ಥ ನ', ಪಿ'ಗಳ ಜಾಗ: ಬ.? ಗಳ ಆವಾ ದಾಗೆ ತ್ರಿಷಿದ, ” “ಗೆದ ಶ್ರೀ 11-ರಜಾ” ಎನ್ನಿ ಕಾಣ ತಿಸ್ಸರೆ, ಒರಿಜ ಸಿ.ಟೈಒತ್ಯುತ್ತಿದ್ದ ಖಾದಿ ನಾಯಿಗಳೆ, ಎಲ್ಲರಿ hnತ ವೆಜಣ, ಒರ ಪಾರ್ಟಿ: - ತಾಬೆಕ: 36 :ಗಸ & ಜಿ ಸಂಸ್ಕೃ3, ಸರು ವಿಳಾಸದೆ ಎ: ಬೆಳೆ, ' 7. ಕೈ ೧ಕ್ಷದ * *ಮೌಷಧಿ ಗೆ ಸಿಇಟ ವ ಶ ೧೮೦ಪಜಾ , : : ಒಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ, ಲವರ ಶಿಷ್ಯಂ: "ನಾ ಖಾ - ಹೆಣವ : ಮಾತೆ ವ೬.ವರ •7 ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇ ೪: ಕೈ : ರಾ . ಬೇ3 # ಏಷೆ ' .? ಗಾ೦ತದ ಪ್ರ? ಪ್ರಳಯವಾt: ಇಸಃ ಕೈ ಗಳ ವಶ, ೪ , '-: ೬ಟ ೩ ಸKri ಳೆಣಗಿಕೆ. ".ಇ ೬ ತಿ :. - , : . .ಜ'ಯ 'ಬೆ, ಈಗಿ ದೆಯೆಂಬಂ, ನ ಇಸಾನೆ.'ಸಿ' : : 2- ಜಿ. :ಗೆ , ಒ .. ಗಂಟ ಕಟ್ಟಿ : 3 - * *ಬೇಕ |

ಭಕ್ತತೆ' • ಆ fಘಾತTa" - , ' ಭ - 1 # ಕೇ?ಕ. . .ಫಿವ " % : : , " - ವಮ" " ವ4 ವಂತೆ, .' ' ಓಖೆ , , ' ? : ಶ್ರೀ ...3 : ಭವದ ಬೋಧೆ ಇು : , , ತೆ' , ..ತೆ -: , ಗೆ . : ಆಗ ಸಿಡ ರಂದು ಜನರ 44ಧಿಕಾ, ಆ ಾ ವ ಸ ರಖ ಬೆಧಿ ಎ:) ಅಲ್ಲ. ರ್ಯೋದ 1ಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.ವ, ಜನರ ಒs•ಸಿ , ಸೀತಿ ಯಾಕೆ ನಡೆ ಯುವದಿಲ್ಲೆ೦. ಚಂದ್ರಿಕ೩.೦ಥ ಯಾ ಸಾದರ "ಟ್ಟಿಗೆ: ಕೇಳಿದರೆ- ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಬಲ್ಲಿರಿ? ಹರಗೆ ನದೆ .ವರ, ಒರಿಯ ತೋಕಗೆ ಹೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಸೇವಾಕಾರ್ಯವೂ ಎಡೆ: ಕಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರ ಅಂತರortತು !ಳಿಗೆ .ರ್ವ) ಪದವು ಕಷ್ಟ ವಾಗ್ಧರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ » ಗೊಡವೆಗೆ ಹೆಸೀಳಬೇಬಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಹದಿನಾರ, ಸಿವಿಕ್ ಗೆ, ಪಿಕಾಪ್ತಿಯ ರನ್ನು ಅಳಿ, ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು, ದೂರ್ವಾಸರು ಖಂಡಿ