ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೧೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೪ಂ ಸಬ್ಬೋಧ ಚಂದ್ರಿಕೆ. --- - - - - - - - - - - ", "" ... ವಿಧುರರಿಗೆ ನಿಯಮಬದ್ದ ರಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವು ದೊರೆಯುವದು. ಇನ್ನು ಎರಡಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಳಗಿನ ಜನಲ ಆಚರಣೆಯು ನಿತ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇ-೦ತು ಆಲೋಚಿ ಸುವಾ, ವೆಲನೆಯ ಸ೦ಸ್ಕ್ರುವದು ತಮ್ಮ ಶಿಥಿಲವಿಚಾರ ಗಳಿಗಮ: ಸ೦ಸಿ ಶಿಥಿಲನಿತ್ಯ ಆನವಟ್ಟ ತ೦ಡಿ.ವರು, ಇವರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿ ಗನು ಸರಿಸಿ ಹೆ ಇತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡವರು ಕಡಿ ವೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊ ಟವಾದ 'ಕಡಲೆ ತಂಪಿನ ಆನೆ ಇಡಿ ಇಡುತ6 ವಲಗುವರು, ಸಂಜೆಯ ಊಟ ವಾಚ ಕೂದಲೆ ಮನಸೆ ೧೦ಕ್ಕೆ ಹರಟೆ *.ಇಚ್ಚಿ, ನಿದ್ದೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಸಿದ್ದ ಗ.ಡಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ತಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸದುವುನೋಡಿ ಮಲಗಿಕಾಳ್ಳುವರು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಹಚ್ಚಿದರೆ, ಸಡಿ- ಪಾಪು ಜೋಳ ಬೀಸಿದರೆ, ನಾಲ್ಕು ಕೊಡ ನೀರು ಸೇದಿದರೆ, ಎರಡ.: ದುಸುರೆ ತಿಕ್ಕಿದರೆ, ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನ ಜತೆ ಸೇವೆವ.೧ಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ; ಅವರಿಗೆ ಎ: ಡ.ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಸ೦ರ್ಪೂ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು, ಒಂದು ಕುಟುಂ ಬದಲ್ಲಿ ಎಂಟು-ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ, ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮೂಡಿದರಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರ ಊಟ ... ಹ ಪಾ ಈ ವಾದ.ಪದು 1 : ಈ ಸಂಸ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥವರು ಇಂಥ ಕೆಲ ,ಮಾ.15 vo - ಎಂ.ವವಿಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಸಹ ಹೆಂಗೆ - ರಾಚನೆ ೬ಟವ., ಬಿ • ವನಾ, ಆಡಿ, ನೀ, ಸುರೆ, ಕಸ, ಉಡ ಸಾಹಣಿ, ಉಪಗಾರನೆ, (ಉ ಸಹ Lಣ) ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡುವದು, ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಪ್ಪುಡಾ'#ುವದು ವ.೦ತಾಗ ಕೆಲಸಗಳ ಮಡವರು ! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ೦ಸ್ಸೆಲಗದರ ಆಚರಣೆ:ಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ವೆ.ದಲನೆಯ ಸ೦ಸ್ಸೆಯ ನೆರಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವಟ್ಟಿ ಗಾದ ರಾ ಬೀಳವದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವ:; ಆದರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯವರ ನಡತೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಇ: ಬೇಕೆಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಒFಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು , ಈ ನಿರ್ಬ೦ಧವು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವದು, ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ವಿರು ಡ್ಡವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರನ್ನು ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗುವದು ಈ ಜನರಿಗೆ ಲೋಕಭಯ-ಲೋಕಲಜ್ಜೆ ಗಳು ಇದ್ದು, ತನ್ನ ನೆರಳಿಗೆ ತಾನು ಅಂಜಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಮಹಾರತ ಜಾ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಇವರು ಮಹ ತ್ಯ ಕೆಡುವರು. ಬೆ.೧ (ಗ್ಯತೆಯ ತಾರತಮ್ಯದಂತೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವ R P)