ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೧೩೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೪೪ ಸದ್ರೋಧ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಇು ಸ್ಥಾನ:


* - *~.

ಥ ಅವತರಿಸಿ ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ವಾಗಿ ಯಾಚನಾನ: ಪದಿಂದ ಜನರ ಪಾಪ ವನ್ನು ಶೇ ೩ಷಿಸಿ, ತನ್ನ ಸ ಲಭಬೇಧದಿಂದ ಮುಂದವ ತಿಗಳರ ಯ.೧ ಧವ.೯ ಜಾಗ್ರತಿಯ cಟುಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಗೂ ಪವಾದ ತಿನಿಸೆವೆ- ವಿದ್ಯಾದಾನ ಗಳೆ೦ಬ ದ್ವಿ ಮು:-ಧ್ವಜವನ್ನು ಆನಂದ ವನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ೮ - ಕರ ದಷ ರ್ವ ರಪಪ್ರಾರಬವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಬ೦ತೆ ತಾಇ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ಪ ವಾಸಿ ನೆವದಿಂದ ಭೋಗಿಸಿ , ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮದಂತೆ ಕಾಲವು ಒದಗಲು , ಪರಂಧಾವ.ಕ್ಕೆ ತೆರಳದ ನೆಂದು ವಾಚ ಕರ ಅ೦ ತಿರುವರೆ ? ಆರೆ ಶ್ರೀ ಸುವ, ತನ್ನ ರಕ್ರಾಂಶ ವೂ, ವೃಂಶವೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಚಿದೆ:o ಒರಮ. ರ್ತಿಯೆ,೦'ಸ .ಷನ ಹೃದಯ ಸ. ನಾಗಿ, ಅನಂ' ವನದಲ್ಲಿ ಮೇ 5. ) ಗಿಂತ ಹೆ : ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಪರೆ. ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡಿ Kವ ವಾಸನೆ x ನ ತಾಳ : ರಿ೦', ಅಸಂಭವನಪರೆ, ಸಕ .'ವ ಸಿ೦ಸಾ 14 : ಪುರ ಷನ ಆ ಪುನಃ ಬಾ ತವಾದ೦ತಾಯಿತು: ! ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳೆ೦ಬ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಬಿ ಪು "ುಷನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇ ಶಿಸಿ, ಶಿಷ್ಯರ. ಪವಾದ ಆ ಪುರುಷನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಗಳನ್ನು ದಕ್ಷತೆಯಿ.೦ಜಿಲೂ ನಿಸ್ಸತಯಿ೦ದಿಲಾ ನಡಿ - ಹತ್ತಿಗೆ ವೆಂದರೆ, ಆನಂದವನಜ ತೇಜಸ್ವಿ ತೆಂ ಹೆಚ್ . ಗುವ ದ ದ ಸ೦ಶ x, ವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆನಂದವನದ ತೇಜಸ್ಸು ಹೆ ಕೈ ವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ಹುಳ, ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಗದಂತೆ ಆನಂ ದವನಗು ಹಾಗೆ ನಡ ಕೆ.೧ಳ್ಳಬೇ ಕೆ೦ಒದೆನ್ನು ೬.: ಈ ಳ ರ್ಭಣ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾ ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದವನದ ಎರಡಾ ಸ೦ಸೆಗಳೊಳ ಗಿನ ಜನರ ಆಚಾರವಿಚಾರಗಳ ಭಿನ್ನ – ವ.. ಕರಿತ, ಹೆಳಿ ವಾಚಕರ ಸ್ಮರ ಣದಲ್ಲಿ ರುವದಷ್ಟೆ? ಅವೆರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಒಂದಾಗಿ ಆನಂದವನವು ಹೆಚ, ಕಾದ೦೯ನೇಯವಾಗಬೇಕಾ ಸೀರೆ, ಎಂಡಾ ಸಂಸೃRವ ಗು ಯಾವ ಸಾವನ್ನ ನಿಯ. ಮಗಳಿಗೆ ಒಳ ಪಡಬೇಕೆಂಬದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಆಲೆ ನೀಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆನಂದವನದ ಸಂಬಂಧವು ಬಹು ವ್ಯಾಪಕವಾದದು, ಅದರ ಸಂಬಂಧವು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂಡಿರು-ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗು ಮನೆ- ರುಗಳ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಾಂಸಾರಿಕರು ಆನಂಜವನವೆಂಬ ಭಕ್ಷಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಶೆ.ಭೆಗೆ ಮರುಳಾಗಿ, ಅದರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾ ರ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೈ ಹಾ ಕಿದರೆ, ಅವರ ಕೈ ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವಂಶವು ಸ.ಸೂರೆಗೊಂಡೀತೆಂಬ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಆನಂದವನದವರ, ಹರಗಿನವರ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಡ ಬೇಕೆ೦ದು ಚಂದ್ರಿ 26,