ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, - - ... "" .... -- - - - - - - - - - .." -- -- -: .-ಇ. - 3 ಗಳು ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿ ಶರಾಗದೆ, ಗೊಡ್ಡವರ ಪೋಬಲಕ್ಕೆ ಋಣಿಯಾಗಿ ಪರಹಿತ "ರ ತಾವಾಗಿ ಅಗಡಿಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿ ಬಂದರು; ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿ 2'ದ ೬ಳಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣವ ೧ಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು, ಸಜ್ವ ನರ-ಓರ್ಜಿ ನರೂ , ಸದಾಚಾರಿಗಳ೩-ಗುರಾಚಾರಿಗಳ, ಪಾಪಿಗಳಪ್ರಣ್ಯವಂತರಣ, ಆಸ್ತಿ ಕರಿ- ನಾಸ್ತಿಕ ಎಂಬ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ, ನಿರಾತಂಕ ದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮುತ್ತುವಂತೆ ತಾವು ಕೇವಲ ಸಾತ್ವಿಕಭಾವವನ್ನು ತಾಳಿ ದಗು ; ಹೀಗೆ ಸಾಕ ರಾಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಜನರು ಅನುಗ್ರಹಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಮುತ್ತ ಲು, ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವದ ಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನಂತೆ ಪರರನ್ನು ತಿಳಿದು, ಮನುಷ್ಯ ನು ತನಗೆ ತಾನೇ ನಿಜವಾಗಿ ದಾ ನಾಗಿರುವಂತೆ, ಜಗತ್ತು ತಾನೆಂದು ತಿಳಿದು, ನನು ಸದ್ದು ರುವ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾಸನಾದನು, ಪ್ರಿಯ ವಾಚಕರೇ, ತನಗೆ ತಾನೇ ದಾಸನಾಗುವದು ಹಾಗೆಂದು ಸಂಶಯ ಬರುವ ಸಂಭವವಿರುವದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚಿಸುವೆನು, ಅವಧಾನವಿರಲಿ , ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಜವಾದ ದಾಸರು ನಾ ದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರು ಆಗಲಾರರೆಂಬದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡತಕ್ಕದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನವ ವಿಷಯ ವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸೇವಕ ವೆಂಬ ಎರಡು ಭಾವಗಳಿರುತ್ತವೆ೦ಬಗನ್ನ ತರಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣವನ್ನು ಕೊಡೋಣ , ನಮಗೆ ಸ೧ಡಿಗೆ ತಿನ್ನ: ವ ಇಳೆಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವಾ ಮಂಡಿಗೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಯಾದ ಕಡಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸುವದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೆಣಗುತ್ತೇನೆ; ಅ೦ರೆ ಯಾವದೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ಸುವವರಾ ನಾವೇ; ಉಪಾಂಗಾಂತರಗಳಿಂದ ಹೆಣಗಿ, ಆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವ ಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ನಾವೇ, ೨೦ಡ ಬಳಿಕ ಇಚ್ಛಾ ರಸರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವ್ಯ ರೆಂತಲೂ, ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ತಿ ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ (ಾಸರಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ವಿಸಬೇಕಾಗುವದಲ್ಲವೆ ? (3rarkaraಳಷgfigXTMa” oಎಬ ಭಉಕ್ಕಿಯು ಇದೇ ವತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ತಾರಕವಾದ ಇಚ್ಛೆಗಳನ ತಾಳಿ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬಂಧುಗಳು, ಪೂರಕ ವಾದ ಇಚೆ ಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಅವುಗಳ ಪೂರ್ತಿಗಾಗಿ ಯು ತ್ತಿ ಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ವೈರಿಗಳೂ ಆಗುವೆವು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವ್ಯ ಸೇವಭಾವಗಳೆರಡೂ ಇರುತ್ತ ಎಂದು ಒಡಂಬಡಬೇಕಾಗುವದು; ಅ೦ದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಜಗತ್ತನ್ನು ತಿಳಿ ಯುವ ಸಾಧುಗಳು, ಜಗತ್ತಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಸೇವ್ಯಭಾವವನ್ನಾಗಲಿ, ಸೇವಕಭಾವವ