ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ. 42


- -- -- -- - - - - - - - - - - - -

  • .*-*-*-.-.

ಗಿ ವಿ ಗುರುಗಳು ಈ ಸುಮಾ: ಗೆ 7 ರ ವರ, ಅವಶಒರಬೇಕು ” ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶೇಜಿನವರಿಗೆ ಸತ್ಯಗಳ ನ . ತಾ ದಳ ತನ ಕಳೆ ಸಿ, ನದುಗ - ತು ನಿಜವಾಗ ಬೇಕೆಂದು ಇಚಿ ಸಹತ್ತಿದೆ, ಆಗ ರಂತೆ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಅನುಗ್ರ ಹವಾದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ವರೆಣ , `೦ದು ಸ೦ಶಗಗ್ರಸ್ಟ್ರಾಗಿ ಅನು ಗೃಹದ ಅಲೆ ಒಟಕ ತನದಿಂಗೆ ನಮ್ಮಗ.ಕ ರ್ತವ್ಯಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಔದಾಸೀನ್ಯ ವನ್ನು ತಾಳಿ ಶಿ , ಗ:ಗ ವಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಇಬ: ಸ.ಗ.: ೦ ತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿತಳಿ ತು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು , ಆದ ರ: - ನಾವು ಕೇಲಗ, ಸಲ: ರಾತ್ರಿ ಸೇದೆ ಮೂಡಿ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟ ಕಣಗಳ ಉರಿ ಗಲ, ಶ್ರಾ೦ ನಗ೦ತೆ : ೧ ನವ ದೆ.. ಗೆದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮೂತ್ರ: ತಿ ನ , ಗಂಗೆ ? : ನಾನಿ ಜಗ ದಳ ೧ಂದ ಕೈ ೯ ದಹಾಗಾಗಿ ರುತ ದೆಂದು ಷಶಾ ತನ ಸ'ಚ: ೩ ಗೆ - * ೧೯' ಗತೆ ನಾವ ಕೆಲ ವರು , ಶ್ರೀ ಗ: ರವಿನ ನಶಾ ತ« ವ ಯ - Y) 1ಾರಿಸಿ ಕೊ೦ದ. ಸಾಧುಗಳಾಗಿ ನಡೆಯುವೆವೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಇ ಡಿ ತಿನ್ನು ೩ ದೆ ವ , ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ೩೦ ವರ್ಷ ಗುರುಗಳ, ಗಂಟಲ ಸಲ ಔ೦ ' ಲಾಭವಸಿ ಕಾಳ್ಳದ ನಾವ: ಶ್ರೀ ಗುರುರ್ವಿ ದೇಹಧಾ"೧ : ಗj , ಪ Fಳ ಇನ* ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಣ ( ಜನವಿ ಲೈಂಡ : ಉದಾಸೀನ ಬಾ (ುತ್ತಿದ್ದೆವೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನಾವು, ದೊಡ್ಡವರ ಇಚ್ಚೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಚ್ಚಿ ಓವ' : ನ್ಯಾಯದ ” , ಭಾವಿ: ತಿ ದ್ದೆ ನ. ಹಾಗೆಯೆ ಕಲವರು, ಶ್ರೀ ಗ ಗ ಕಪ್ಪಸತಿ ನ ನ ನೆಣ? : ಲಾ: "೦ದ: ವರ:ಗುತ್ತಿದ್ದೆ , ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ71ಳ (*...* ಶ್ರೀ” - ಗು: ನಿರ್ಯಾಣ ಶಿಷ್ಯನ: ೦ಡಲದ ಒಪ್ಪಿ ಗೆಯ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ * - ರೆ “೦ ತಾಯಿ 4, .: ಗಂತೆ, ಮೇಲಿನ ಒಂದಿ ಲೆಂದು ಕಾರಣದಿಂದ , “ ಛಪಾ ನ ಪಿಗೆ ಗೆ.ತಿಲ್ಲತ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀ ಸದ, ರುಗಳ ಆಪ್ಡೇಷ್ಟ್ರ ರ« ಶ್ರೀ 7ು ಏುವಿನ ಸಿರ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯನ್ನಿತ್ತಿದ ಬಹದು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗುಗುವಿನ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಬೇನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿ ಬ್ಲೊಂದು ಬಗೆಯಿಂದ ಒಂದಾನೆ ೧೦ದು ಕಾಲಗಲ್ಲಿ ಆತನ ನಿರ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆಯು ದೊರೆತಿರಲೇಬೇಕು ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮ ಮ.೧ ರ್ತಿಯಾದ ಸ ರುವು ದೇಹಬಿಡುತ್ತಿದ್ದನೆ? ಆ ಸಮರ್ಥನು ತನ್ನ ಸೇವಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಬರುವ ಪ್ರಸಂ ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ದೇಹಬಿಡತಕ್ಕವನಲ್ಲ , ಎಲ್ಲರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ, ಶ್ರೀ ಗುರುವು ದೇಹಬಿಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ರ. ಕಣ್ಣಿಗು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ? ಭಜನಾದಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆನಂದಪರವಶತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದೆಯಿ-ರಳಿಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನಯಾತ್ರೆಯು ಸೌರ