ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, ೩೯ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತಾಗುತ್ತ ಬಂದಂತೆ , ಕೃ ತಯುಗವು ಹೊಗಿ ಶ್ರೇತಾಯುಗವೂ, ತ್ರೇತಾಯುಗವು ಹೋಗಿ ದ್ರಾ ಪರಯುಗವೂ, ದ್ಯಾ ಪರಯುಗವು ಹೋಗಿ ಕಲಿ ಯುಗವೂ ಸದ್ದು ರವಿನ ಸುತ್ತು ಮತ್ತು ಪಾ ಸ್ತವಾದವೆಂಓಟು ವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ತರದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ವರ್ಷಗಳು ಕ್ರಮಿಸುತ್ತ-ಕ್ರಮಿಸುತ್ತ, ಈಗ ಕಲಿಯುಗವು ಪ್ರಾಸ್ತಾಗಿ ಸರಾಸರಿ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿರಲು, ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಾಧುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ಸು ಚ : 3 ರ್ಯುಗಗಳು ಉಂಟಾದವೆಂದು ಹೇಳುವದು ಅಸಂಭವವಾಗಿ ತೊರಒಹ,ಜು; ಆದರೆ ವಾಚಕರು ಜಾಗ ಅಸಂಭವವೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದು. ಪಿ ಚಾಲಕನಾದ ಪರಮಾ ತ್ಯನ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ ಅಮರ್ಯಾ ದಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಪಾಂತರದ ಸಂಬಂಧ ದಿಂದ, ಯುಗಗಳ ಕಾಲಪರಿಗಣನೆಯು ಅನಂತವಾಗಿದ್ದ ರಾ, ಆ ವಿಶ್ವ ಚಾಲಕ ನ ಆಧೀನವಾದ ಒಂದು ಕ್ರದ್ರ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ವ್ಯವಚಾರದ ರೂಪಾಂತರದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಯುಗಗಳ ಕಾಲಪರಿಗಣನೆಯು ಅಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆಂಬದನ್ನು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುವದು, ಈ ಮೂತಿನ ಬೋಧವಾಗುವದ ಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉದಾಹರಣವನ್ನು ತ ಕಳ್ಳಾಣ ,

  • ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಚಿಕ್ಕ ತಕ್ಕಡಿಯ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕಲ್ಲಿ ಸಂವಾ. ಮೊದ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನಾಮ-ರೂಪ-ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೃತ ಯುಗದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಹಾಗೆ ಇರುವವು. ಆಗ ಆತನು ತಾನು ಗೌರವದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಲ್ಲೆ ಂದು ತಿಳಿದಿರುವನು , ಒಂಟಿಹೆ ಸರಿನಿಂದ ಕರೆದರೂ ಆತನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟ ಎರವದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಆತನ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳು ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗಿಂತ ಕೀಳುರದವಾಗಿರುವವು , ಆತನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ : ನೋಡಿದರೆ, ಆತನು ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚದೆ ಬಡ ವನಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಚಿ ರುವನು. ಆಗ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ತನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗಿರಾಕಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಲು ತಕ್ಕಡಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, ಉತ್ತಮ ಪದಾರ್ಥ ಗಳನ್ನು ಮಾರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಮ , ಗಿರಾಕಿಗಳೊಡನೆ ಮೈದುನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗೋಲಾಗಿಯೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೂಗುತ್ತ , ಕೊಡಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅನವನ್ನೂ , ನಿರ್ಧಾರವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ದಾನಧರ್ಮ ತಕ್ಷ ರನಾಗಿ, ಮಾಡತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಆಯಣಸಾಮಾನು