ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪ಂ ಸಬ್ಬೋಧ ಚಂದ್ರಿಕೆ. --- ---------------- * -- ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತ ಸತ್ಪರತೆಯಿ೦ದ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸು ವನು , ಸಾರಾಂಶ , ಕೃತಿಯ.ಗದ ಧರ್ಮದಂತೆ ಜನರ ಅನುಕೂಲತೆಯೇ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲತೆಯೆ.೦ ೫ಲ, ಜನರ ಸ್ಮಖವೇ ತನ್ನ ಸಖವೆಂತಲಾ, ಜನರ ಲಾಭವೇ ತನ್ನ ಲಾಭವೆಂ ತಲೂ ತಿಳಿದು, ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಸ್ವ ವನ , ತನಗೆ ಕನಿಷತ್ವ ವನು ಕೆಟ್ಟು , ಪರ ಹಿತ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸವನೆ ತನ್ನ ಇತ್ಯಾ ಭಿ - ಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳವನು, ಕೃ ಗಿಡ ಸತ್ಯವಾದ, ಹಾಗು `ಸಿ ಕೈಯ ಧ೩೯ ದಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ದ ವಾಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆ, ೬ವಸ ಮನಸಿ ಬರ»ರು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಾ ಗವ ಲಾಭ fಡೆಗೆ ಹೆ G 0ಳಿ ಪ ಟಿ , ಇದರಿಂದ ಅವನ ಕರ್೬ನ್ ಬಾರ ತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿಮಾನವು ಐಬು ದೆ.»ರದಂತೆ ವಿಶ್ರವಾಗಹತ್ತುವ, ಆಗೆ ಕೈ ೨೦೧-೨ು ಹೆ೦ಗಿ ಶ್ರೀ ತಾಯುಗವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು.

  • * ಮಗ ಭೈ.ವದ ಸ೦ಗಡ ಆ ವ್ಯಾಪಾ ತಿಸ್ಸನ ನಾವ ಖ ಸ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋ ಭೇಟವಾಗುವದು, ನನ್ನ ಸ್ಕ ಜನರ ಒಂಟಿಹಸರಿನಿಂದ ಯಾಕೆ ಕರೆಯಬೇ ಕೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಆತನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾವಿದು , ಅನ್ನ ಊಟ-ಉಡಿಗೆಗಳು ಕೀಳ ಆರದ ಬೆಂದಿ ಆತನ ಎಣಿ ಸus ಡಿಗ9) .ನಾನು ವಿಲಾಸಿಲ್ಲೆ ತಲ9, ಬಚ ತಿನಂದ ಬಾಳಪೆ ಎನಡ ಎನೆ೦ ಕಿಲw ತಿಳಕೆ ಒಳ ವನು, ಆ ಆತನ ಕಲ್ಲುಅಕ್ಕ ಡಿಗಳು, ಅಳತೆ-ವ»ಪುಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ { Lar 5-ಅಳತೆಗಳು ಮುಂಗೋಲಾಗಿದ್ದ ರ, ಅದರಂತೆ ಆತನ ಕ 4 ದಿಕೆ.ಳ್ಳ ಎ 'ವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವಟಿಕತನವು ತೋರಿ ದರೂ ಆತನಿಗೆ ತಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿ ನವನ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ ಎಂಬ ಅಭಿಮಾ ನವು ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಗುವಜ , 3ಎ ರಂತೆ, ದಾನಧಮ೯, ಹಿತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವದು , ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿ೦ದ ಇಡುವ:5ು ವಂತಾದ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕತೆಯ, ಹಾಗು ಕಾ ೩೯ ಅಕ್ಷರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುವೆನು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನವು ಆತನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪ ನ್ಯ ವಾಗುವದು, ಸಾರಾಂಶ, ತ್ರೇತಾ ಯುಗದ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಸಾ, ಭಿಮಾನವು ಉ ತನ್ನ ವಾಗಲು, ತನ್ನ ಸತ್ವವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ, ಕೃತಯು ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಚು , ತಾನು ಪರಹಿತಮಾಡುವವ ನೆಂದು ತಿಳ ಕೆಎಳ್ಳು ವನು, ಮ೦ದೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನ ಮನಸ್ಸು ಲಾಭಾಸಕ್ತ