ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, ೪೧ ~

- - ದದ - ಎ ವಾಗಿ ಹಲವಯೋಗ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚಿ ಸಬೇಕೆಂದು ಊರ್ಿಗೊಳ ವಾಗ, ಅವನ ತೇ ತಾಯ-ಗದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವು ಸದ ಭಿಮಾನದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಲು , ದಾ, ಪರಯುಗಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವದು , ಈ ದ್ರಾ ಸರಯುಗದ ವ.ಹಿಮೆಗನುಸರಿಸಿ, ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸನ: ತನ ನ್ನು ಜನರು ಬ ಹುವಚನದಿಂದ ಕರೆದರೆ ಸಂತೋಷ ಸಡವನು, ಏಕವಚನದಿಂದ ಕರೆದರೆ, ತನ್ನ ಯೋ ಗ್ಯತೆಗೆ ಇದು ಈ ಕೈದಿ೦ದ ಅ >:ಮಾಧಾನ ಪಡುವನು, ಊಟ- ಉಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ವೈಭವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಹತ್ವವ, ತಾನು ಸುಖೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉಣ್ಣು ವನು , ಅದರಂತೆ ಮಂದಿಗೆ ಉಣಬೆ ಸುವದು , ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಸುಖಪಡ ದಿದ್ದರೆ, ದಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಜನವೇನೆಂಬ ಭಾವನೆಯು ಆತನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಾ ಗವದು , ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ಲು-ಶಕ್ಕಡಿಗಳ , ಅಳತೆ-ಮಾವು ಗಳ ಇದ್ದ ರಾ ತೂಕ-ಅಳತೆಗಳು ಮಂಗೊಲ; ಹಾಗಿ ಸವಕಲು ಆಗು ವವು, ವ್ಯಾಪಾರವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತನು ತನಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನರಿಂದಾದ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಾಲ- ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗಿರಾಕಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿ ಸುವನು , ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಶ7 ತೋರಿದರೆ ದಿನಧರ್ಮ ಮಾಡುವನು . ಮಾಡ ತಕ್ಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಿದರೆ ಚಿ೦ತೆಯೇನೆಂಬ ಆಲಸ್ಯಾಂಕು'ವು ಆತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಗುವದು , ಆಯಾ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಳದಲ್ಲಿ ರೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಬೇಸರಿಯುವದು , ಹೀಗ ಸದಭಿಮಾನದಿಂದುಂಟಾದ ವಿಷಮತೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಧರ್ಮವು ವಿಕೃತವಾಗಿ, ಆದರೆ ನೆರವತೆಯು ಹಚ್ಚಲು , ಅವನ ಸತ್ವವು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ತಾನು ಸ್ವ ಪರ ಹಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವೆನೆಂದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಟನು ಅಭಿಮಾನಪಡುವನು, ದುಂದೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನ ವನಸ್ಸು, ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ತಾನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಕೃರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಬೇಕೆಂದು ದುರಾಶಗೊಳ್ಳಲು , ದ್ವಾಪರಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನ ಸದಭಿಮಾನವು ದುರಭಿಮಾನದ ರಾಪವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುವದು. ಕಲಿವಹಿವೆ.ಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನು ತನ್ನನ್ನು ಜನರು ಬರಿಯ ಬಹು ವಚನ ದಿಂದ ಕರೆದರೆ ತೃಸ್ತ ನಾಗದೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಓಹ.ವನವಾಚಕ ಉಸಪದಗಳನ್ನೂ, ಬಿ ರುದಾವಳಿಗಳನ್ನೂ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವನು, ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಂಥ