ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾ ಣ ಮು Gತ್ಸವ, ರ್ಟಿ


-- -- -- -- -- . - - - - - - - - -. ಗಳ ನಿವಾರಣಮಾಡಿದ್ದ ನ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಆತನ ದೈವಿಕ ಕೃತಿ ಗಳನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ವಿಪಾದ ಐಟಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ವರ್ಣನವನ್ನು ಶ್ರೀ ಗ: ಗುಗಳ ತಾತ್ವಿ ಕವೂ-ರಹ ಏಪೂರ್ಣವೂಗಂಭೀರವೂ-ಮುನೆಸ ದ-ಬೆ ೧ಧ ದವೂ ಆ ವಿಸ್ಸತಂತ್ರವು ಸಿದ್ದ ವಾಚ ಬಳಿಕ ವಾಚಕರು ಓದಿ ಧನ್ಯರಾದು , ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಯಾ ೯ಾಪ್ರಸಂಗ ವರ್ಣನೆ & ಚಿ ತವಾ ಷ್ಟು ಶ್ರೀ ಗುರವಿ ಕೃತಳಗದ ಸ೦ಗತಿ'ಳನ್ನು ತಿಳಿಸು ವೆವು, ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ವು-ಪ್ರತಿನಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾ -ದಿಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತೋಟ ತೋಟ ತಿರಗಿ ದಾಬಶಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ತೆ ಬೆಸ ; ನ ಪ್ಯಾನದ ಯಾವತ ಅನಕಲತೆಗಳನ್ನು ಪರರ ಬಗೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾನೇ ಕೈ ಇಟ್ಟ ಎ.ಡಿ ಕೆ ಒಳ್ಳಬೇಕು; ಅಲಂಕಾರಪ್ಪ ದೇವಪೂಜೆಯಿಂದ ತಾವ, ನ೦!ಮಗ ನಾಗಿ, ಜನರ ಚಿತ್ವವನ್ನು ಹರಣಮಾಡಬೇಕು ; ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಕಟ್ಟ ಬೇಇು ಬೀಸಬೇಕು; ಒಂದೊಂದುದಿನ ಬೆಳತನಕ ನಿಂತು ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆ ಸ್ಟಾಳೆ ಒಡೆದು ಒಡೆ 5. ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಲೆ ಬೇಕ; ಎಡೆ ರಡು ಮ.೧ ರುಮು ೧ ರ: ಉಪೋಷಣವಚಭೆ °ತು; ಇಳಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟಮಾಡಬೇಕೆ.. ಈ ಯಾ.15 : ಶ್ರೀ ಗು":ವು ಮಂದಿಯ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವದೇ ಕಡಿವೆ. ೨ , ಷ್ಟಾನಕಾಲದ ಲ ಭಾಷಣ- ತೀರವರ್ಜ್ಯ, ಯಾವಾಗಲಭ ಅರ್ಧಮಟ್ಟಡಕಣ?೦ ಜನ ನ್ನು ಸಿ : ಡುವ , ಮುಖ ಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಪಾದಗಳ ವೆ: ೮ ಲಕ್ಷ ಹಳ, ಸೆ 2ಗುವಾ - ಬರುವಾಗ, ಕೂಡು ವಾ”-ಏಳುವಾಗ, ಮಲಗುವಾಗ-ಎ ಕಳಿ ಓಕೆ.೧ಳ್ಳು ವಾಗ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜಿ ವಟ್ಟಿ ನಮ ಕೈರಿ ಸವದು ಸ್ವಭಾವಗುಣ ವಾಗಿಹೋ ಗಿತ್ತು. ತಮಗೆ ಬಂದ ೯:೩ಣೆಗಳನ್ನು ಕಾದಿಟ್ಟ, ಗುಡಿ-ಗುಂಡಾರಗಳೊಳಗಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಧಾ ಶು ಸಂವತ್ಸರದ ಬರ ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿದರು, ಸಾರಾಂಶ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನರ ಹಿತ ರಾಗಿ, ಮಾಯಾ ಮೋಹಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು', ಮನಾಪಮಾನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಏಕನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಘೋರ ತಪಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಈ ಗುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳೇ ಶ್ರೀ ಗುರುವನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಿಸಿದರೆ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು; ಯಾಕಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕವರು ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಆಗ ಯಾವ ಮಾಯಾ ಪಾರಗಳೂ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನು ಅದುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆಯ