ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೬೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, 2೬ - .. * ..... “" --- ** - -: ..... - *--ಮ. --ದ.... .... -- ---- ಆಗಿದೆ; ಆ ೧೦ಗ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಓಗಿ, ಇಸಿ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಕಲನವಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ ಆಕಲನವಾಗದಿಜ್ಞೆರೆ, ವತೆ ಮೈ ಓದಿ, ಆವೆ ಲೆ ಭಾವಿಸುವದನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ವಾಚಕರಿಗೆ ಇಕ ಕೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇ' ಈ4ಳ್ಳದೆ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕೃ ಇವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಸರಿ ಸವಳು, ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ IC ಈಗೇನು ನೋಡುವಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿರಾ, ಶರಣರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರಿ ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಮೂಡ.ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದರಾ ಗುರುಗಳು ಬೈ ಲಾಡಂಬರ ಕ್ಯಾಗಿ ಯಾವ ದೈವಿಕ ಕೃತಿಗಳನ ತಾವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ರಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವುಂಟು. ಸೇವಕರ, ಒಡೆಯನ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದ ದೌಲತೆ (* ಇು.ತಜು ಯೋಗ್ಯವೆ?೦ದ ರ೦ತೆ, ಲೋಕಸೇವಕನಾದ ಸಿ.. (ು ನನ್ನ ಅಲೌಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು, ತನಗೆಸೇವ್ಯವಾ ಗಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಎಂದೂ ಬುದ್ದಿ ಪೂರ್ವ ಕ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ! ವರ.ತಿಯು, ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀ ರಾ.ಚಂದ್ರನ ಕಾ ರ್ಟದನ್ನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೂಡು ವಾಗ, ಆತನ ಸವದೆ.ಎಲ್ಲಿ ಅವನಾದಿ ಮಹಾ ಮಹಾ ವೈವಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ತಾವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂತೆ, ಶ್ರೀ ಶೇ ಪಚಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ ಎಸ ಸಾ೮ ಲೋಕದಾಸನು, ಲೋಕೋದ್ದಾರ ಪವಾದ ಅನ್ಯ ಲೆಟಕ ಸೇವೆ ಎನ್ನು ಕೈ ಚಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಲವು ದೈವಿಕ ಕೃತಿಗಳೆ, ತಾವಾಗಿ ಬೆವಾದವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸದ ರಗಳ ಸಾಂತಿ ವಾ ವಿಪರಿತ್ಸವ ಸಿ.: ವಶದ ಬಳಿಕ ವಾಚಕರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ.. ಸ ಶ್ರೀ - .ವು ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶನ ಬುದ್ದಿಯು ಳ್ಳವನಾಗಿ, ಏಳು ತಿಂ:14. ಬೇನೆಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದಾ ತಾನಾಗಿ ಒದಗಿದ ಆತನ ಒಂದೆರಡು ದೈವಿಕ ಕೃತಿಗಳಿ , ಇಲ್ಲ ಉತ್ತೀಖಿ ಸವೆವು; ಯಾಕಂದರೆ, ಕಲಿಯು ಗದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟ ರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಮಲೌಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕು~ ರುಹನ್ನು ತೋರಿಸಿ ರ್ಧ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ೦ಟಮಡದೆ ಹೋಗುವದು ಆತನ ಧರ್ದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾದಿಚ್ಚಲ್ಲ. « ದೊಡ್ಡವರು ತಾವಾಗಿ ಬೈ ಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲವದಲ್ಲೆ”೦ಬ ಬಗ್ಗೆ ಎಷೆ ಉದಾಹರಣಗಳನ್ನು ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಇಂಥವರು ಕಡೆಗೆ ಯಾವ ಅಲೌಕಿಕಕೃತಿಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಕೆ.೧ಡುವರೆಂದು ನಾವೆಲ್ಲರು ಹಾದಿಯನೋಡಹತ್ತಿದೆವು, ಶ್ರೀ ಗುರುವು ಅಲೌ ಕಿಕ ರೀತಿಯಿ:೦ದ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಬೇನೆಯನ್ನ ಸಭವಿಸಿ, ಎಣ್ಣೆ ತೀರಿ ದೀಪವು ಕ್ರವು ಸಾಗಿ ಸಣಾ ಗುತ್ತಿ ಸಣ್ಣಾಗುತ್ತ ತಾನಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗುವಂತೆ, ಶ್ರೀ ಗುರುವು ಣ#