ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ. ೮೧ .--- = ."-- - - - - - - - - -... "..... --- ...... - * - - - - - - - ಮೂರಕ್ಕೆ ಊರಲ್ಲಿ ಆವಂ ತ್ರಣ ಹೇಳುವದ ಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗು೦ಟಗಳ * ನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕ್ಯಾಗಿ ಅವರ ಒಳಿ: ಹೆ .( ರ್ದ), ಆಗಿನ ಸಮJer ಧಾನt Cಸ್ಪಿತಿ ಯನ್ನು ವರ್ಣಿ -ಲಾ ಲ್ಲ. ಅ , ೨, ಈು, ನೌ, ಪಣ ಶ್ರೀ ic ಕುಬಾಯಿಂ., ಎರು ಮಲಗಿದ್ದೆ , 4 ಶ್ರೀ ಗುರು೪, ವೆ'.ದಾನ ' ಮು. <.ಕಿನ ಹೈ ೬ವಾಗಿ ಮಲ'ಕೆಇ೦ಡಿದ್ದು, ವೆ, ಸ.ಕಿನೆಲ್ಲ: ನರಾ , ಭ:1 ವಾರ, , ಶ , ರಭ ವಾ ನರ೧ ಕಳ : ೫. ೦ಡಿತ, ಪ.ಬಲೆ - * * ೧೦ | ೧೨ ಓಣಿನ - ಚಿ೦ತೆಮಾಡಿ ಕ್ರಳ ತಿದ್ದರು, ಸೆಲ .. ಹೆ... < ೧೦ | ೨೧ ಜನ , 3೧ - ೧' ... ತಿಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಳಗನಾಥ ಇವೆ. ಯಾ - Kotiಶ ವ.: Jಎ, ಬೇ ? : ವರ ಸ್ವಾಜರ ಯಾರು ಪ: ತಾತಿ ಸಬೆ " ? .. " ನೊ ಡಿ 1:ಳ .ನಾಧ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆ ೬ ಕ ಆತ 'ಒಳಿ* :ವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ೩೦ ತಾ "ವಾ.ನ ಲ , "ವರು ವ, ಕಿನೆ ಗೆ ತಿಪ್ಪ ನಾಲಾ , ಣಭ.ಪಾ ' t 33 - 4 ಇಷ' ತಿಳ ೧೨ರಿ, 3 , , ಮೈ ಕಿ - : : ೨.ವಿ } 3' ಎr wವ ಯೆಲ್ಲಿ ote ಒ ಬೇ ? ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಸಿ -ಎದ, ಶ್ರಾ: ಬೆ: ! " ಸಲ, ಇರ ಭಗವಾನ Ju ಹೆ...' – 0 ... : (ಲೆ ಊ - .೦ ೬ಣ ಹೋ ೪ಒ ವನಂ ೨ವ.ಹೇ /i¥ .ನಾಧ 35 ಕೆ ಟ : :)ವರ ಎನ ಸ್ಸಿಗೆ ಎಸಳ ಆಸುಧಾ ವಾ', ಊ : 3.0 ತ್ರಿಣ ಚೇಕೆ ce : ಆಕ ಏನಾಭ Ju ವಿಷ ವಾ -೮, ಎಷ್ಟ ಏಕೀರ್ತಿ ಯಾ: ವಎಲ್ಲಿ, »೦ - ವರು ಚಿಂತಿಸಿ: , ಆL: . ಅವರು ತ ದ ಸಿ೨-, ೧ • ಬಿ. S 5, {{ ಗಳ ಆಷ ಕವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಊ.. ಇ: ಡೆವ ' ಆಗೆ :) ಒ೦ ಎ ಸಸಿ ನ ಸ್ಪಿತಿತು.ಚಿತ್ರಮ' , ಅಪರ : :-ut - ಸ ಲದ್ಧಂಧಿ ಭ .... ಮೊಳೆ - ರಿದ೦ತಾಲು, ಅವರೆ, ಶ್ರೀ ಇ೦..ವ.. ಸಿಪಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 5 ತಿಂಡಿಗೆ ಹೆ « ಗಿ, ಆ ಸಿನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂ. * ಎJಕ೦ತರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ- ವ, ೩ಾಲಾಯಾ, ವೇಂಕಟೇಶಾ, ಶ್ರೀ ಸಾ ವಿಯ.ವರಿ: ೨ ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ, ಅಟ್ಟ ರಿ೦ದ ನೀವಿ •:ಗ್ರಹಾ ಲಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂ ಆ ಇಂಬನ ಬೇಕ . ಶ್ರೀ ಸ್ಯಾವಿ ವ 2ಗೆ ೭ರೆ ಗ್ಯ ವಾಗಬೇಕು” ಎಂದ.ಬೇಡಿಕೆ ಒ೦ಗು, ಆರ್ಟೆಕ ಡಾ. ದೇ, ರಾ ರಾ, ಪo Fಣಾಭಕ್ಕೆ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತ, ಇವರ ಈ ಡೆಯಿ೦ದ ಆಮಂತ್ರಣಾಕ್ಷ ಶೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೆ ಕೆಡಿಸಿ, ಒಂದು ವೂರ್ಣ ವಾದ ನಾರಿಕೇಲಥಲ.. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ.: 1 ಒಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿ, ಪ್ರಸವ ಯ,ವಾ ಸಾಂಗವಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ೬೦ದೆ ಈ ಫಲವೆಪ್ಪ { ಹೋಗುವೆ ಕಣ