ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೭೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, ೧5, -- ..." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - ವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮೂಡಿದ ರ., ಜಟಾಧಾರಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ವಾರಿ ರು , ಮರದಿನ ಆ ನ ಆನಂದವನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗಳಗನಾದ ಇವರನ್ನು ಬಹು ಸರ ಸನಾಗಿ ಬೋಧಿಸಿದನ, ಹರಿಹ ದಿಂದ ಕೆ ಗ, ವವನು ಯಾಕೆ ೪ • ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒ೦ದೆನೆ೦ದು ಬಾಧಾರಿanು , ಹೇ* " ನ್ನು, ಇದ ನಾ ದರ ೧ ಗಳಗನಾಥ ಇವರು ಅಲೌಕಿಕ ಕೃತ್ಯ ವೆ೦ ತಿ ಯ) ಬಸ ದಾಗಿ : ಆದರೆ ಜಟಾ ಧಾ ರಿಯ.- ಇತ್ತ ಡೆಗೆ ನಾನೆ ಹಿಂ” , ೬-೦ದಿದ್ದೆ , ಇ : ಹ.ಬನರ ಗುರು ನನಗೆ ಅದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿ ದರಿ೦ದಳಳ 1ನಾಥ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ೦ಶ ಏಳುವ ಉತ್ರ ನ್ಯ ವಾಯಿತು ; ದರ್ಶನಕೆ ೧೬ ಕ ೧ಡಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ 4 * * ನಾಗಿಬ್ - ಗಳ "ನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾ ಸೆವಾ ಗುತ್ತಿ 4ು !! ಅವಿಶ್ವಾಸ: ಜನರ ವ ಇತು ಹೀಗೆ ಯೇ ಸರಿ ! ಗಳಗನಾಥ ಇವರಿಗೆ, ಶ್ರೀ ಗ "ುವ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ ಕುರುಹು ಏನು ತೋರಿಸುವನೋ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯ - ಇ - ಹೆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಂ ದಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲ ಆಗ ಗಣಪ, ನವರು riಆಗ ನಾಧಇವರನ ಕ೦ತು'ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಚಮು ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ತು .. ಮಗ ೫೨ ತಾಸ.: ರಾತ್ರಿ ಯಾಗಿ ಒಹು ದು, ಆಗ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಒ ಪಿ ನ ಗ ದ ಗ ಲ .. ಏನೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಗಣ .ಯಾ, ಹೆ%ಗು, ಎ: ಯ ನೋಡಿ $ : ೧೮, ಬಾ ಎ೦T #ಳಿಗೆ ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗಲೆ ಹೆ. ಗಿ೭ o-ದೆ ನೆ ಎಮ್ಮೆ, ದಯಲಿಕ್ಕೆ ಇ ನಾ ಒಂದೆ ರಡು ದಿವಸಗಳು ಬೇಕು, ಎಂದು ಹೇಳಿದೆನು, ಈಗ್ಗೆ ಕೆ ಗರ, ಗಳು~ ಹಾಗಲ್ಲ ಏಾ, ಹೆನೀಗಿ ನೋಡಿ ಈ.೧೦ಡ, ಬಾ 49 ನಲು, ನಾನು ಈ ಇಗಿ ನ ಡ.ವಾಗ ಎದೆಯು ಆ ರಹಾಕಿವಲಗಿ ತು” ಎಂದ. ಹೆಳಿದ ರ., ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಳಗನಾಧಇವರಿಗೆ ಆಶ್ರ ರ್ಯ ವಾಯಿ ತು; ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸಂಗವಲ್ಲೆಂದು ಅವರು ದ, ರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ದರು, ಒಂದು ದಿನ ಹಗಲ: ಆರ ತಾಸಿನ ಸುರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯ ಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಭಗವಾನರಾ, ಗಳಗನಾಥ ಶವಗೆ ಕಳಿತುಕೊ೦ಡಿಗ.ವಾಗ ಗುರುಗಳು ಮಲಗಿರಲಿ ಗೆ - ಪಾರಾಜಾ, ಸುಮ್ಮನೆಯಾಕೆ ಕುಳಿತು ಕಾ೦ಡಿ೦? ಹೋಗಿರಿ, ಹೊರಗೆ ಭೋಜನ ನಡೆದದೆ, ನೀರುಗಿರಕೆ೦, ಎಂದ. ಹೇಳಿದ ರು. ಕೂಡಲೆ ಭಗವಾನರೂ, ಗಳಗನಾಥ ಇವರಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು, ನೀರು ಕೇಳಲಿ ಯಾರೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ; ಇದರಿಂದ ಗಳಗನಾಥ ಇವರಿ' ಒತ "ಶ °F Tಾಯಿ ತು; ಅದರ ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಅವರು