ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೭೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಳ ಸದ್ರೋಧ ಚಂದ್ರಿಕೆ. ...--- ---- - - -- -- -- ------=: -* * * ಇದನ್ನಾ ದ ರ್ಲಕ್ಷಿ ಸಿ.ಒ• ದಿನ ಶಿಜ್ಞಾ ವಿ.೨v : ತಮ್ಮಂದಿರಾ ವೇ ರಾ , ಶಾ , ಶ್ರೀ : 7ಾ ಇಭಟ್ಟ ? • ಸೆ: ನಳ ಜೀ : - *ಖೆ - 'ರಿಗೆ ಎ ಸೈಟಿ ವಾದಿಸಾಟವಾಗಿ, 1 : ವ° ೦ಚಾ *೧ : ೦ಜೆಯ ವರೆಗೆ 'ಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷವ ನ್ನು ಕ ರಿ * ಜನ } ..ಡಿ ಪದ ಸಿ : ರ', ಮು೦ದೆ ಸ೧ಾರಿ ನಾಲ : ನಶಿ.ಐ ತ ಾ , ರಾತ್ರಿ ' : ವಂದ " ಶ್ರೀ *: “ಳ ಸಮ್ಮತವಲಪಿ ರನ್ನು ಹರಿಸಿದರು. " - ಶ್ರೀ ಗ.: 'ಭ $ ಬಹಳ ಜನರ, ಕುಳಿ 5, .೦ಡಿ ದ್ದ ರ., ಆಗ ಗಳಗ ಸಿ ಆವ : ೬ಇರು, ಶ್ರೀಗುರಗಳ ”ನ ನ್ನು, ನಮ್ಮ ವಾ " ದ , ತವ , ಉ ಸಿ ಸಿ ಇ ವಿ 21: ಬೇನೆಯಿಂದ ವ್ಯತಿಪತಿ ಲ , ಬೊ°: ಬಾ', .ವೆ೦ಚೆ • ವರೆಗೆ 7 ಜಿ.'. ವಿಲ್ಲ, ಏನಿದ? ವಹ ವಾ ಬಾ, ಸಿ - ಇತ ಸಾ ಲೇ ಹೀಗಾ” : ಳಿತ ವ೦ಗೆ ಗತಿಯೇ..? ಮುಂದೆ ಸೇವಾಧ ವಿರ್J .' ಸು ಹಾಗೆ ಕಾಕೆ ೧೦ಡೀರಿ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 'rಿ ಕಾ “ದೆ ಲ್ಲಿದ್ದ ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ?೩೦ಡ. ಬಿ .. ಏಾವಿ *ನು ” ಸಂಗು ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ೦, ಯಾ. ಮಲ್ಯರಾಗಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸಡೆ J. ಏಲ, ಸ್ವಲ: ಅವರ : ಕೆಲವು, ಚಿ ಒಂಬಂಧ : :rಳ , ( * ಎ ದುಗಳ ೯ಕ್ಕಳನ್ನು ) ವ '೦ದೆ ವ: ಡಿಕೆ ೧೦ಡು ನಡೆವವೆ:'. .3, : 'ಪಕ್ಕೆ ಗುರು ಗಳ - *ತನು ದಾಸಧರ್< ದಿಂದ 7 : ಕ್ಯ' , ನ, ಯಾ' – ಲ್ಯಗಾ “ವಿರಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾ 1) ಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿ': 'ಗಂಭೀರ ಸ್ಮರದಿ:ದ ನಿಖೆ ಬಾಗಿಗ ೪೦ತೆ ಸಮಾ ತ.. ಅರ್ಧ .ಸಿರ : ವ ಇ ತಾ ಓದ ..! ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅಡಿ: ಬ."ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ: ಸ್ಥಳಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮೂ೬. ಗಳಗನಾಥ ಇವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶ್ರೀ ಗ., ವಿನ ಓಹಿಮೆಯು ಒಗ್ಗೆ ನಂಬಿಗೆಯಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುಪ ದೆ.ಹಲಕ್ಷಣ ದಿಂ ಬೇನೆ ಬನ್ನ ನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ , ವಿಲೀ ಹಲಕ್ಷಣ ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ : ನೋಡತಾ ನಂಗೆ ಅವರು ನಿಶ್ಚ53ಸಿದರ.. ಈ ಮೊದಲ.ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಈಗವಹ ದವಾಗಿ ತೋರಿದವು. ಹೀಗಿರಲು, ಶ್ರೀ ಗುರುವು ದೇಹವಿಡುವದಕ್ಕೆ ೩ ದಿನವಿ ರುರಾ, ಅಂದರೆ, ಸೆ.»ಮವಾರ ೬೭ ತಾಪ.ರಾ ತ್ರಿಯ ಸುವ ಇರಕ್ಕೆ ಒ೦೯) ಚವತಾರದ ಸಂಗತಿಯು ಒದಗಿತು. ಈ-: ವಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಯಾಣ ಕಾಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಕರಂತೆ ಅನಿಶ್ಚತರೀತಿಯಿ೦ ದ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದ ರ., ಅವೆಲ್ಲ ಸಳ್ಳಾದ ೦೦ದ, ಗಳಗನಾಥರ ಮೊರೆ ಉಾದ ಬಹ ಜನರಿಗೆ ಏಕಲ್ಪವು ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಗಿ; ಅಜರ ಶ್ರೀಗುರುಗಳುನಿರ್ಯಾ