ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೭೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣವ: ಕೊಪ್ಪದ, ೮೫ -- -- - - .. ------- - - - -

        • --- : ". ... "ಈ" wಯ - -

ಟ ಎ ಣ ಕಾಲವನ : ೭ ಕನಾಗಿ ಕೆಳಿ ಹೊಗಳುವೆನೆ೦ದ, ವಚನಕಾರವೆ. ಲೆ ಹೇಳೆ: oತೆ ಸೆ. ವ ವಾ' ರಾ ೬-೭ ತಾಸಿನ ಸ.ವ.: ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಮಲಗಿದ್ದ ರ ತ್ರಿಶಂಕ' ಭ' ವಾನರೊ ಬ ರ: ವ ಇ: ಕೈ ಗ ದ ಗಳ 2 ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿ ತಿರು, ಆಗ “, “ ಛ: 5 ಒಳಗೆ-48 ಗಚಿ ಜಿ೦ಗೆ-ಶಿವಚಿದ೦ಬರ ದತ ದತ್ತ ; ” ಎo ” ನಾವೆ« (ಚನಾ ಲ ನ - ಡಿ-: ಚಿದ” ರಾ, ಇನ್ನು ' ಸ್ಪಣೆಲೆ ನ ಪ್ರಾ, ಅಪ್ಪಣೆಯೆ ? ಇನ: ಮ : ಟೆ: ವರ ಉಳಿಲಿ ತೆ ” ಎಂದೆ: ನದಿಯುತ್ತಿರ ಲ', ಶಂಕರಭಗ ಪಾನ, ಗಾ:-ಗಿಯಾಗಿ, ನಾರಾಂದಿ,೯೯ ಭಾನ: ನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ತಿರ ಗಿ ಗ ರ.೮ಳು ಯಾರ ಮನಾ ಕಳೆಲ್ಲ ತರೇ ಶ್ರೀಗು ದ ಗಳು ಲೌಕಿಕಾದ೦ಬಗಕ್ಕೆ ಎಷ ಸಿ೦ಗೆ : ೬೧ .ದನು .೯ ಡಿಸಿ ಒಬ್ಬ 'ನ್ನು ದ್ವೇಶಿಸಿಭವಿ ಇಹೇಳುವಗ ಸ ಹ ವಂf: ಅಭಿನ ವಾಕ್ಷ” ವಾಗಿತೆ : : *೦ತೆದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾ 'ಧರ್ಮ ರಸ ಕಂದಿದ ಇದೆ * *ಕ ಪಾ..': ರೇTು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು. ಈ ಸಂಗತಿಯಿ೦೯ ಗಭಗ ನಾಧ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ವ.: ಧಾನವಾಗಿ, ಶಿ ” ೨ ರವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶಾ ಸವ 'c 2. ೩) .: 13 : - ಕಬೈ ರ್ಕ: ಶ್ರೀ ಗ ದ.rಳು ಏನು ಹ ತೋ ಗಿ ಸ, ಗಾ * ನೆ' (' ಬೆ ( o 3 ದ ೩೦ತೆ “ಕು ಹಾಗಲ್ಲ. ಣಾ ಭವಾ" ಶ್ರೀ ೯ : “ಈ • ಕೆ 'ನಾ ನಿರಾಶೆಯಾ* ವಣ ಚಲಿಲ್ಲ. (Jಹಾರಾಜಾ ವ Cಣ ಕಾಲ ವಿಸ್ಕೃತಿ: ' ಬಾ ೧ ಜಿ., ೧: ಸೆ.ಧರ್ಮ ವ” ಎಂಜಿ, ಒ?: “ಛ ನಾಥ ಇ ವ ರನ: ಬಿ ಶ್ರೀ 1 ರ 11 *ಅಂದಿದ್ದ ಗು ಅದನ್ನು ಗಳಗನಾಥ ಇವರ ಕೈ ೧ : - (ಯಾ ಯಂ 02 Cರ್ಶನ ಕಾಢ.ಬೇ ಕೆ೦ದೆ. ಸ್ಮಾ ವಿ.: C *'ವ್ಯ - " ವ" [೬ರ ಮನೋ” ಎಂದು ಗುರು' ಹೇಳಿ ದ ನಾ ಐ ಗೆ ಲಕ್ಷ ೯ ಮ * * * ತ ಮನು ಸ್ಮರಣೆ ನ್ನುಖ ನಾಗಿ ಈ ರ ಸಾ ತ ಇ : ' : ಉಚಾ "ವಚ ತ 14 ಪಂಪಾವಿತ್ರಿ ಪಾಕ್ಷ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಧಾ” ಎ೦ಗೆ: ನ.೨೦, ೨ ಗಲ, ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾಶಿ ಬಿ.೦ದ ಭಾಗೀರಥಿ ಲಯನ್ನು ತ ಕೆ೦ಡ ಬಂದಿದ್ದ ವಂಬ ರ: ಗಾದಿಯಿ೦ದ ಇಳಿಜು ಒಳಗೆ ಬಂದ ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸು Tic Zತ < ಒ ಛ, ಹೆಂಗಸ (ವಿಧ ಪಿ ) ಅ ವೆಗನ್ನು ನೋಡಿ ಗಳಗ ನಾಥ ಇವರ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶರಾದ ರು, ವರ ಬಖದಿಂಗಿ ವರ್ತುಳು ಹೊರಡ ದಾದವ, ಇ: ಲಿ, ಅದನ್ನು ತರ್ಣಿಸುವದಕ್ಕೆ ವ»೦ ದಿನ ಪ್ರಕರಣವಿರವದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ಜಿ ೦ಜಿ ಭಾಗೀರಥಿ 3) ಬಂ" ರ ವರ್ಣನವನ್ನ ಷ, ಕೆಟ್ಟ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುವೆವು.