ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೭೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸಬ್ಬೋಧ ಚಂದ್ರಿಕ. ~ ಬ" . ----- -- - ಸ..... ------ - - - * - * ---- --- .. ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ (ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಗೀರಥಿಯುನ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ನಿರ್ಯಾಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನ೦ದವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸಿನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಇ ಯಿ ಸದು ಉರ್ಫ ಶಾವಭಟ್ಟೆ ರು. ಇವಗೆ ಊರ ಹಾಸನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಾಲಗಾವಿಹಬಳಿ ನಿಟ ರು” ಎಂಬದು ಇವರು ಕಾರ್ತಿಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದಿಂದ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ, ನ ೧ ಘ ದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಶ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಯಾಯಾತ್ರೆಯಾಯಿತು ಗೋ ಕ ಲೆ ಷ್ಟಮಿಯ ದಿವಸ ಕಾಶಿ ಯಲ್ಲಿ ರುವಾಗ ಅಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೂಸಾ ವಿಯು ಅವಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು--ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾಯಿ ತು: ಇಲ್ಲಿ೦ ಹೆ ೧ -ಟಿ. ಹೇ ಗತಕ್ಕದ್ದು: ಅನು ಮೇಲೆ ಇಸ್ಸರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳುವಿರಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿ, ರುದ್ರಾ ಕ್ಷಿಯು ಸರವನ್ನು ಕೆ ಇ ಬೈ ಹಾಗಾಯಿ ತ೦ತೆ, ಈ ಹೈ ನನು ೩೦ ವರು ಕಣಕಟ್ಟಿ ಸಾರಾ ಯಣಪ್ಪನವರಮು೦ದೆ ಹೇಳಲ, ಅವರು ವಿವ ಗೆ ಕಾಳಭೈರವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಾ ಯಿತು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕರಿ, ಕಾರ್ತಿಕ ಕ್ಕೆ ಏನು, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬೇ ಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯವರೆಗೆ ಅಗಡಿಯಲ್ಲಿ ೦ ಹೆ ಗುವಾಗ ಈ ಸುಬ ಮನನ ಸಂಗಡ ಹರಕೆ ೧೦ಡ, ಹೆ ಗಿರಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ! ಸುಬ್ಬ ಮನ ಊರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಡಿಸ್ತಿ ಸಾಗರ ತಾಲ ಇಕ ಕಾನಗೆ ೧ ” ಗ್ರಾನು, ಅವರು ಆ ಊರ ನರಸಿಂಹಗಿರಯ ಸ್ವ ನವರ ದ ಗಳ ವನವರು ಎರಡಸಾರೆ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ವರು, ಅವ ") ಈ ಸಾರೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಗ ಡಿಗೆ ಬಂದು ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಗೆರ್ಶನ ತ ಕೊ೦ಡಿದ್ದರಂತೆ; ಆವರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು- 4 ತಿಥಿಸೆವೆ ವ೧ ಡಿ೦ಡು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದೇ ಕಾಶಿ ಯಯಾತೆ ಯ), ಬಡಭಾವಿಕನು ಗಳಿಸಿ ಕೆಎಟ್ಟೆ' ಒಂದುದುಡ್ಡ ನ್ನು ಭಾಗೀರಥಿಯು ಪ್ರಕ ಕ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಗಳ ; ಆದರೆ ಶಿವ೦ತನ ಸ ತಃ ಕೆಟ್ಟ ಧನರಾಶಿ ಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.ಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆದರ.೧ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿರುವಿರಿ, ಹ ನೀಗಿ ಬರಿ”, ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ] ಆಗ ಸುಬ್ಬು ಮನು, ನನಗೆ ಯಾತ್ರೆವ ೧ಡಿ ತಿರುಗಿ ಗುರುದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಯದೆ, ಎಂದು ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ' ಹೆ ಗಿರಿ ಬರ ೩ ರಿ ಎಂದು ಗ ರುಗಳು ಹಳಿದರಂತೆ! ಸುಬ್ಬ ಮನವರು ಕಾಶಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಗಂತ್ರಿ ಇರಲಿ, ನಾರಾ ಯಣಪ್ಪನವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಶಾವ ಭಟ್ಟ ಗ ಸುಬ್ಬ ವನನ್ನು ಕರ ಕೆ ೧೦ಡು ಶ್ರಾವಣ ಶ ೧೧ ದಿನ 7 ಕಾಶಿ'೦ದ ಹೊರ ; ವ ಂದೆ ಶನಿವಾರ ನಾಶ ಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಭಾಗೀರಥಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು, ಮುಂದೆ ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ೬ 'ಟ