ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೭೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, ೮೬ - ಬ ಮಂಗಳ ವಾರ ರಾತ್ರಿ ೩|| ಗ೦ಟೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಸ್ಟೇಶನಿಗೆ ಬಂದರು, ಪಾಪ] ಅರಿಯ ದವರು, ರಾತ್ರಿಯ ಕೆಲಸ, ಸ್ಟೇಶನಿ ಸನ್ತಿ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗಾದ ಬಳಿಕ ನಾಡೊಣವೆಂದು ಅವರಿಬ್ಬರು ತುಕಡಿ ಸುತ್ತಿ ಕಳಿತಿರಲ, ಒಬ್ಬ ಟಾಂಗೆಯವನು ಬೆಳ ಗಿನ ೫ ಗ೦ಟೆಯ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಶನಕ್ಕೆ ಒ೦ದು, ಅಗಡಿಗಹ ಗುವವರು ಯಾ ರಾದ ಇರುತ್ತೀರೋ ಹಾಗ? ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಾಗಿದನಂತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಪುಣ್ಯವಂತಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಗಡ ಒಡಿಸಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೆ » ಗಲ, ಕಿಲೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಣೆಗೆ ಮಡಿ ಟಾಂ' ಯೋವನ ಆನಂದವನಕ್ಕೆ ೮ಗಂಟೆಯ ಸ.ವ.೧ರಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಕರಕ೦ಡು ಒಂದೆನು, ಆ ಭಾಗ್ಯಶಾಹಿಗಳು ೬೦ದ ಭಾಗೀರಥಿಯನ್ನೆ ಶ್ರೀಗು೬ಗಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣೆ ಡ್ರೈವ ಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಧುಗಳಾದ ಅವರ ಚಿರಂಜೀವರು ಹಾಕಿದ ಲ! ಆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಶ೦ದ ಭಾಗೀರಥಿಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಗೆ ರಗಳೆ ಮಂಗಲ (ಾ ಪೆವಾಡಿ ಶವಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದರ.!! ಇವರಿಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸು ಕ್ರಮವಾಗಿ ೩೦-೪೦ ವರ್ಷಗಳಿಬ್ಬು ಇರ.೧ ಅಶಕ್ತರಿದ್ದರು. ಅದು ಹ್ಯಾಗೆ ಒಂದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಕದ.. -eyednese ೮ನೆಯ ಪ್ರಕರಣ. ~೫bwa ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ನಿರ್ಯೂಣವು |


(* ಶರಣರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೆನ್ನು ನ.ರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡು.” ಮ ೩ಷ್ಟಮಿ – ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚಪ್ರಾಣ 1ಳ, ಆತ್ಮ ಇವುಗಳ ಸಂಕಲನ ಎಂ ಸಿ ಆಗಿರ.ವಷ್ಟೇ ? ಅದರಂತೆ ಆನಂದವ ನಾ ಹಾರಿದ ಧಾವಿ.೯ಕಸo ಸ್ಟಾರ ಪಪರಷಸ, ಆನಂದವನ ರ ಪ ದೇಹ, ಶಿಷ್ಯ ಾಪ ಇಂದ್ರಿ ಯಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಪ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಶ್ರೀ ಸದು ರುರ ಪ ಆತ್ಮಾ ಇವುಗ ಳ ಸಂಕಲನದಿಂದಿ ಆಗಿಲತ್ತಾ ನೆಂದ ಹೇಳಿಹುದು ಒಆತ್ಮಾನುವ್ಯಾಧಿಗೆ ನಾದಕಾಡ ಲೆ ಮೊದಲು ಆತನಿಗೆ ದೇಹವು ಭಾರವಾಗಿ, ಬರಬರುತ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವುಕು ಈು ಹೋಗಿ, ಅವು ತೀರ ಸತ್ವ ಹೀನ ವಾಗಲು, ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳ, ಹೊರಟ.ಹೋಗು ಆ ವೆ, ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮಾಸು ದೀಪದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವನು. ಆಗ ದೇಹವು ಪರಾಧೀನವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶವಸ೦ಚ್ಛೆಯ ಒಂದು, ಮನುಷ್ಯರ ಆಸ್ತಿತ್ವ ವು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಶು ಆನಂದವನದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹತ್ತುವದು, ಆ ಸ೦