ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣದುಹೋತ್ಸವ,


-- -- - - - - - - - = - -

••• ಮಲಗಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದವನದ ಜನರು, ಅಂದರೆ, `ತೆ * **ಕರಸo ಸೈಯ ಇಂದ್ರಿಯಗ ಪ ಶಿಷ್ಯ ಗು, ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ" ೬ ಗ: ಗೆವಿನ ೬ಳಿor.ಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಹತ್ತಿ ಗ ರ, ತಾ ಹೀಗೆ ಮಲಗಿದರೆ ಹೇಗಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನು ಒದಗ ವದೆಂದು ತಿಳಿಗು, ಜಲನೆ:ಯಿoಗ ಶ್ರೀ ಗುರುವು ಎ” “ ತುರ್ಕಳ ಹತ್ತಿದ ನು, ಅದರಿಂದ ಆನಂದ ವನರು ಧೈರ್ಯ ತಾಳಿ, ಮ ದ , ಕಾರ್ಯ Cಲ್ಲಿ ತೊಡಗ, ವಗ, ಆಗ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಸಾ ನ- ಸಂಧ್ಯಾರಿ ೯ಗಳ ಯಥಾ ಈ ಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದವ, ಬೇಧವಾ ಪಾರವು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿತ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ನಡೆ “ಬೇಕ ? ಒಂದುದಿನ ಹೆಳ ಟೆಸ ಯದು, ಐಾಂತಿಯಿ'oದ ಶ್ರೀ ಗುರುವ ಬಹಳ ನಿತಾ ಇನಾಗು, ಆಗೆ ಆರ್ಗ-ವಹಾ ರಾಚಾ ಸಾವಿಗೆ ತನ ದೇಹವ ಜಡವಾ ಸಹತ್ತಿತು, ಯಾವಾಲಕ ಳಿಕ) ಕೊಳ್ಳದ ತ್ರಾಣವಳಿಯ ಲಿಲ್ಲ; ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳು ವೆನು, ಎಂದಿ ಹೇಳಿ, ಹಾಸಿಗೆ ಹಾಸಿಸಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಹತ್ತಿದನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಸುತ್ತು ಪರದೆಯು ಬರಲು, ಆನಂ ದವನದ ಜನರ ಸತ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿ, ಪರೋಪಕಾರಸಂಸ್ಕಾರ ಪ ಪುರ. ಷನ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ ಪ ಶಿಷ್ಯರ , ರ್ಕಮಗಲಾರದವರಾಗಿ ಶ್ರೀಗಳ ಸುತ್ತ ದ') ತು ಕಳಿತು ಕೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ ದರು, ಇದೆ. ೫ ಸದರ ವಿನ ಮಾಲಿಕೆಲಗೆ ೮ ಗ ಆನಂದ ವನಸ್ಥೆಗೆ ಸನ್ನದ ವೆ ೧Tಲನೆಯ ಸಾರೆಯ ರ್ಹವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹುದು, ಈ ಡ್ರಾ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದು ವ೦೧೨ ನೆ ದ ಹತಿ ದರ, ಸಟ ಶಿಷರು, ನಾವು ಇನ್ನು ಈ ಗುಗಳನು ಬಿ ಅಗಲ ನ ಹಲಗಿ ಲೈ೦ದ' ಹೇಳಿ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರನು ಜ'ಲವೆ'ಯಿಂದ ಸಂಚಾರಕಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಕಳಿಸಹತ್ತಿದ ಗು. ಬರಬರುತ್ತ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಬೇನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಲು, ಶಿಷ್ಯವರ್ಗವು ಗಡಬಡಿಸಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಹಾ ಗಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ಗುತ್ತು ಮುತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಹತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಗರ ವಿಗೆ ಹೆ ೧ ಟೆಶಾಲಿಯೆದ್ದು ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪಾಸವಾ ಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಆಗ ವದಗೆ ೧ಳಗೆ, ಬೇನೆಯು ಐಬುದೊಗದ೦ತೆ ಜಯ೦ತಿಯ ಕಾರ್ಯ ವಾಗಿತ್ತು. « ಅಹಾ ! ಶ್ರೀ ಗುರುವ ವಾ ಧಿರತ ನಾಗನಲ್ಲ!” ಎಂಬ ಅಸ ಮಾಧಾನದಿಂದ ವೈಶಾಖವಂಸವು ಕಳೆದು ಹೋಗಿತ್ತು, ( ಅಯ್ಯೋ! ಶ್ರೀ ಗು ರುವಿನ ಬೇನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತಲ್ಲ!” ಎಂಬ ದ ಕಿಶೋದಾ ಗದಿಂದ ಜೈಸ್ಥ ಸವು ಕ್ರಮಿಸಿಹೋಗಿತ್ತು; “ ಎಲ, ಇದೇನು ಬಂತು, ಇನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರವ ೧9