ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೮೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹತ್ಸವ, $8 ದಯ... -- ಅಂದು ಅಖಂಡ ತಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿಪೂಜೆವಡಿಸಿ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಮಕ್ಷವು ಅವರಿ೦ದಿ ಕಾವ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದರು! ಪ್ರಿಯ.ವಾಚಕರೆ, ಇನ್ನು ವೈಲೆ ಆನಂದವನದಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲಾಸಂಬಂಧದ ಅಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ನೆ ಟವೆ *ಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳಬಹ.ವೇನು ? ಯಾಕೆ ಬೀಳ೬ಕ್ಕಿಲ್ಲ ? ಶ್ರೀ ಸದ್ದು ಲವಿನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟ , ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪುಣ್ಯವೂ ಬಲವಲವಿರುವಾ , ಆನ೦ಒವಸಿಸ್ಸರ, ಅದು ವಿಷ - ವಾಗಿ ಅಪಿಶ್ಯಾ ಸಪಶುವದೇಕೆ ? ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಗ.೦.-ವು ತನ್ನ ನೆಲೆ :ನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಗೊತಡಿ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತ, ಆನೆ ದ ಕ ರಹಿತನಾಗಿ ಸೇವಲ ಅನ್ನ ಸತ್ವದಿಂದ ಜೀವಿಸಿ.ಲ, ಅಗಡಿಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಗ, ಹಬ್ಬಿ , ಅಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇುಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಹರಗಿನಿಂದಿ ಒಂದೆ ಒಂದೆಟು ವೇಗ ಕೇ •ಗಳೋ ಅಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿವೆ. ಅನಂ ದವನಬಿಲ್ಲಿ ೩ ಇಲಿ;ಳ, ಏಲಕ್ಷಣಗಳೆ, ತಿರಹತ್ತಿದ . ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ವ್ಯಾಧಿಯ ಮೂಲಕ ವೆಪಿ ೮ ~ತ್ವ ಹೀ ಖಾ' ದೇಶಿಷ್ಯರು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿ ಶ್ರೀ ಗ.ರ.ಗಳ ಮಂಟ- ತಿ೦ ತಿ೦ ಬಿಪ್ಪಿ - ಶಿಂದ ಕೇಸು ೪೧೧ ವ, ಇಂ€ ಹಗ್ಗಣ ಸತ್ತಿ ೬ು, ಎ ,ಪಿ ಹೇಳಿ ಹತ್ತಿಪರ ಶಿಷ್ಯತಿ ಈ ಕುಹೈಬಲವನ್ನು ತಿಳಿದೊ, ಏನೋ, ಶ್ರೀಗುರುವತಾನಪರೆ ( ಪಿಕಾಸಿ..ಅನಾದಿ ಕಿಡಿ-ಪಿಹಾರಾಜಾ, ಕಠಿಣಕಾಲ ಒಂದಿತು, C Cಗಡಿಸಿಲು ದ30. ಅಲ್ಲ ಮಂದಿಯ ಒಂದಿರ ಬಾರದು, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ೬ ತಿ೦ಡಿ, ಹೊಗಿಬಿಡಿರಿ, ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಧೈ ರ್ಖು ವೆದೆ,” ಎ೦ದಿ ಕಹಿ ಕಲೆ, ವಾ ಬ್ಲಾ ಪಾಲನಧರಂಧ ಶಿಷ್ಯರ 'ಎಗೆ ಬೇಕಾ ದಿಮಾ ತಾದ್ದರಿ೦ದಿ, ಹಿಂದುಂ ದಿನ ವಿಚಾ .ವೆಡದೆ, ಗುಡಿಸಲ.ಹಾ :ಲಿ ಕು೬ಣಿ ಹತ್ತಿದ ಬು, ಸ್ಥಳನೆಡಿ ~ಂದಿರ ರೈ 4G ಎಡಿ ಬೇಡಿ ಕೈಗ.ಡಿಸಲ:ಹಾಕಿರಿ, ಎಂದು ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಹೇ೬. ೦೦೬, ೨೦೦ತಿ ತ್ವನದಿಂದ ಒಲಕ್ಕೆ ಅಸಿoಟವನದಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಮೈಲಿನ ಮೇಲೆ ಗುಡಿಸಿಲ, ಹಾಕತೊಡಗಲ , ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಕಂಬಗಳ ನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕ೦ಡು ಹರಿಹರಡಿವೆ -೦ಗೆ ಒ೦ ಎ, ಆ »Jಲೆ ಗುಡಿಸಿಲಿ ನಅಭಿಮನಿಗೆ ಕಾದ ಶಿಷ್ಯರು, ಪರಿವೆ.ಸಾಹಿಂಪ ಶ್ರೀಗುರ್ವಾ ಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗಿ ಲೈ ನದ ಎಡಕ್ಕೇ ನಿರ್ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಾ 40 ಆನಂದವನದಿಂದಾ೦ ಫರ್ಲಾoಗಿನ ವೆಲೆಗೆಡಿಸಲು ಹಾಕಿಸಿದ ಒರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಸಮಧಾನವಾಗುವದು; ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ವ್ಯಾಧಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಎಲೇ ಸಕೈ ಹೀನವಾಗಿದ್ದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಮೂಹ ರೂಪಶಿಷ್ಯವರ್ಗವು, ಪ್ಲೇಗಿಸಭದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಿಷ್ಟ ಸತ್ವ ಹೀನವಾಗಿ, ಪರಸ್ಪಳ