ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೮೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, Fಳ ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇವಂತಲ್ಲ. ನವ ಭಯಕ್ಕಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಅಂದಿರಬಹುದು. ಪ್ಲೇಗಿನಿಂದ ಇನ್ನು ಗುರು.ಗಳಿಗೇನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ' ಧೈರ್ಯವಿದ್ದವರು ಸೇವೆಮಾಡಿ ಕೊ೦ಡು ಆನಂದವನದಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ರ್ಧೈವಿಲ್ಲದವರು ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಬೈಲ ಹವೆ, ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ, ಅಡವಿ, ನೀರಿಲ್ಲ... ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ಕರಕೊ೦ಡು ಹೆಣ.ವರು ನೆಟ್ಟಗಲ್ಲ.” ಇತ್ಯಾದಿ ರಗಳೆಗ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಗಡದದಗ ಊದಿ: ರು ಕಡೆ ಗಶ್ರೀಗುರುಗಳಯಾವಕಾರಣ ದಿಂದಲೋ ಏನೋ, ನಾನು ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಗುವೆನು, ನನ್ನ ನ್ನ ಕರಕೊಂಡುಹೋ ಗಿರೆಂದು ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಹೇಳಿದd } ಹಾಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆ೦ಬಬಗ್ಗೆ ಭವತಿನೆಭವತಿಗಳು ಆಗಿ, ಕಡೆಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ ೧೧ರವಿವಾರದದಿವಸ ಬೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯ ಸಮೂರಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂ .ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೆ.ಲಗಿಸಿಕೊ೦ಡು ಗುಡಿ ಸಿಲಿಗೆ ನಡೆ 4 ಗು! ಆಗ ಒಂಐ ನೆಪಂಗಡ.. ನಗೆ ಒಹಳ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು ಎರಡನೆಯು ಪಂಗಡ : 1ರಿಗೆ ೨ ಸಮಧಾನವಾಯಿ ತ, ಪ್ರಿ 21 ವಾಚಕರೇ, ಏನೇ ಇಲಿ ಶ್ರೀಗರುಗಳಿಗೆ.ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ .ಖವಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೇನೆ ಹೆ' ನಡೆಯಿತು. ಅಗ್ರಹಾರಬಿಟ್ಟ ಡಿಸಿ ಕ: ತ೦ಡದ ನೆಬ್ಬ ಗಾಗಲಿಲ್ಲೆಂದು ಬಹುಜನರಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಶಾಯಿ: ತು ಗರಗಳಾ ಆಸ೦ದವನನ್ನ ನೆನಿ ಹತ್ತಿದರು. ಗುಡಿ ಸಿಲಿಗೆ ಹೆ.: ೫ನೆಂತ: ಗಿವ 5, 2೨೦೧ ರ ಶ್ರಾವಣ ಅಮವಾ ಸ್ಯಾ ಗುರುವಾರದ ದಿವಸ, ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಲ- ಮಾ ಕಟ್ಟಿ ಕು, ಆ ಗಳಗನಾಥ ಇವರಾ, ಎಲ್ಲೊ ಗ.ಡೆ .ಲರ್ಡೆ ವಗ: ಈವ ಬೆಳಗುವ ೨೦ ಚಾನ ಶ್ರೀ ಗುರುಗ ಳನ್ನು ಆನಂದವನ ಕೈ ಕ .' ಗೆ ತಿರಬೇಕೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ, ಅಂದು ೫ ತಾಸು ರಾತ್ರಿಯ ಸ.ಮೂರಕ್ಕೆ ನ.ಪಿವಸದಿಂಗೆ ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ರ್ಹೆ, Lಟರು, ಅವರು ಗುಡಿಸಿ ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಶಂಕರಭ1ಾನ' ಹಾರತು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ರು ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿ ಮಲ ಗಿದ್ದ ರ., ಶಂಕರಭಗವಾನರೆಯಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿ ದ್ದ ರು, ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಕರಿಯ, ಹೆದವರಿ ೭ ರು ಸದಾ ರವಿಗೆ ತ್ರಾಸವಾದೀತೆಂದು ತಿಳಿದು, ಗದ್ದಲಮೂಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು, ..೦ದೆ ತಾಸೆರಡು ತಾಸು ಹೋಗಿರಬಹದು: ಏ4ಎಂಟು ತಾಸು ರಾತ್ರಿಯು ಸುಮಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಶಂಕರಭಗವಾನರನ್ನು ಕರಿತು (ಅಥವಾ ತಮ್ಮೊಳಗೇ ಅಂದರೂ ಅನ್ನ ಬಹುದು)-ವೆಂಕಣ್ಣ ಮಾಸ್ತರರು ಸ್ವಾಮಿ ಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಉದಾಸೀನ ಮೂಡಿದರ? ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಶಂಕರಭಗ