ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೮೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Fy ಸಬ್ಬೋಧ ಚಂದ್ರಿಕೆ R) - - - - - - - - - - ಕೇಳಿಬಿಡಿರಿ, ಎಂದು ಕೇಳಲ, ಚಳ ವಾಗ್ಗೆ ಇವರ, ಅಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟ, ನೆಟ್ಟಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೈ ಹೆಣಗಿ “ನ: ಡಿ, ತಮ್ಮ , ವ.:೨ಒಕ್ಕೆ-- ನಾವಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಬಾಗಿಗೆ ಬೇಗನೆ "ತೇ ಳ'ಕೆ. ಆರು ಬಾ, ಎಂಜಹೇಳಿ ತಾವು ಗುರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೊಗೆ, ಆಗ ಶ್ರೀ.: 11ಳು ನ ಲಗಿದ್ದ ರ., ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೇ ಅಂದಗೆ, ೫-೫11 ::೨೬ಟಿ : 4 ಎವಳ್ಳಿ ಗ-ರಗಳು ಎಬ್ಬಿಸಿಕೂಡ್ರಿಸ ಹೇಳಿ ಅಂಗಿ ಯನ್ನು 3ಗಿಸಿಕೆ.orಪರದೆ,ದು ಬಿಟ್ಟಹೇಳಿದ.. "ಗುರುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕುಳ +4 ಮತ;', ರ್ದ' ನೆ (S3 ಲ: 37: ಕಟ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಪರ . ೬೩ ಲೈ ೩೯ 55ಳ್ಳಿ, ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಳಗನಾಗ ೧ : ಶ್ರೀ ನಾರಾ :ಭ'ವಾನರನ್ನು ಕುರಿತು-ದಿನದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರತಿಯಾಗಳಿ, 3 ಸ್ವ9', ಶ್ರೀ ಗಿನಿ Jಾಣಭಗವಾನರು-ನೀವೇ ನೆನಪ ಮೂಡಿ ಚೌಖಟ್ಟ ಚಾಗಾಯಿ.. ; ಆತ, ೧೨ನ್ನು ಇಟ್ಟಿನವ, ಅ೦ದಿರು, ಬಳಿಕ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಸೊಸೆಯಂತೆ ಶ್ರೀಮುಲ್ಲಾ,ಭಗವಾನರ ಕುಟುಂಬವಾದ ತೀ, ಕು. ”, ಎ.6 ತೃಶ್ರೀ 71ಎ ಗAK: *1 ದL, ಆರತಿಬನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆಗಿನ ದಿಏ ಓ' 01 ೧ : ಸುವರಾರು ? ಎಲ್ಲರ ಉಚ್ಚಸ್ವರ ದಿಂದ ಆರತಿವರು, ೨ ವಾಗ, “ ಎ.೦ಗಲೆಯರು ಎತ್ತಿದ ಆರತಿಯು ದಿವ್ಯ ಜೊತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚು ಮರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಮುಖವ ಆನಂದಕರವಾಗಿ ತೋರಿತು ! 3.: 1ು ನ ಬಳ ತ ಳಂತವು ಸಿದ್ದ ದಿತವಾಗಿ ಆಶುಗಳು ದುರಿದವು, ಆರತಿ, ಅನಂತರ ಸಿಕ್ರನದಂತೆ ಪಂಚಾಂಗಶ್ರವಣವಾಯಿತು. ಗು, ಭ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ದಿನಾಲು ಹೇಳುವಂತೆ-ಇಂದು ಸಪ್ತಮಿ, ಬುಧ ಎರ, ಅನುರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರವದೆ, ಅವು ತಸಿದ್ದಿ ಯೋಗವಿರುವದು , ಅನ್ನ ಲು, ವಾ ಹವ್ಯಾJಪ್ಪಾ” ಎಂದ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು ! ಆರತಿಯಾದ ಬಳಿ ಕ ಮುತ್ತಯ್ಯಿದು ಕ೦ಕವ:ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರು , ಆಗ ಗಳಗನಾಥ ಇವರ ಕುಟುಂಬವು ಬಾರದೆಯಿದ್ದರಿಂದ, ಗಳಗನಾಥ ಇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಸಮಾಧಾನವಾ ಯಿತು , ಅವರು ಆ ಸಾಧಾರಿoದ ಈಚಂದ ಒಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಟ್ ಮಾಡಲು, «* ಸ್ಮಾಮಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೆಚ್ ಕಡಿಮೆಯಾದೀತೆಂದು ನನಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಜಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು, ಇದಿಷ್ಟು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆನು, ಆನ್ನಲು, ಗಳ ಗನಾಥ ಇವಳ-ಅಗಲಿ, ಜiw ಸಾವಿ.ಯ ಸೇವೆಯೇ, ಈಗ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕರ ಕ೦ಡು ಬೇಗನಡೆ, ಅನ್ನ ಲು, ಅSC ಕುಟು೦ಒವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಿಂದ ಗಳಗನಾಥ