ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೯೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮುಹೆ ಇಷ್ಟ, ನದಾರ್ಯ -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.- .. ----- ರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ನಾಳೆ ಇಚನೆ ನ್ಯಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆಗ ಶ್ರೀಗುರ ತವರು -- ಇವರಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಅವರಿದ್ದಾರೆಯೇ” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುಗು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವ ಶ್ರೀಸ್ತಾ ವಿಯ ೪ರ ಯು ಕಮ್ಮಿ ಒ೦ಗು ಕುಂಕುಮಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳ ಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಗಳಗನಾಥ ಇವ ದು ಮ ಢಭಾವನೆ ಂ : ಆಸೆಪಟ ಧಾನಪಳ್ಳಲು, ಶ್ರೀಗುರು ಮ, ಖದಿಂದ14ನು ಬೆ೦? # ಕು;ಷಕೆಹೇಳಿ೦,” ಎಂಬ ವಚನವ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ನಾರಾ೦೯೧ಭ: Tಾನಿಲ ಚ c 4ಾ : ತಿ.ಕ, ಸೌ. ವನಿ ತೃಶ್ರೀ ಗಂಗಾಬಾಯಿಂತುವರು ಎಲ್ಲರ!iktiಳಗ ನಿಧ-ವರ ಕಟ:೦ಬಾ, ಅವರಮ ಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿದ :), ಕ: 3 7:15 ' * ತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದು, ಪ: ಕ೦ತ ಎತ್ತಿ ಬ... .ಆಷ ಗಲ್ಲಿ ಗಳಗನಾದ ಇದು ಹೀ ...: : :: ಶ್ರೀಸಿನ , ಗುಡಿಸಿಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಟ್ಟಿದ್ದ ಆಲ- ತಿಪ್ಪಣಿ ಸು ' " ದ ರು; ಕೆಲವರು ಶ್ರೀ ಗುರುವು ಮಲಗಿಟ್ಟ ಬಟನ ರಾತತು ಇಸioುತ್ತಿಗರು; ಕೆಲವರು ಒಂದು ಅಂಕಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಹತ್ತಿದೆ ಯು; ಗಳಗಂಧ ಇತರ ಪರದೆ ಯನ್ನು ಉತ್ಥಹತ್ತಿದ ರು; ಆದ ರೂ ಕೆಲ ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ದೇಹವಿಡುವಂತೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ; < ತೆ೦ಕು ಬ ಬ., ಪದದ ಇು ತುಲೈ ೩ಷ್ಟೇಕೆ ಅವಸರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ”ಸ್ತು ವಹಾಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನಸ್ಟಿ ಸಲ್ಲು ವಿರು: ಈ ಅವಸರ ದಲ್ಲಿ ಗಳತನಾಥ ಇವರ ಕ.ಟ.೦ಬ ಕೈ, ಶ್ರೀ ಎಸ ಪೂಜೆವ , ಶವ ಮೋರ್ಗತೆಯಾ ಗಿ, ಈ ವರ ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪಹಾಕಿಕೆ ಇ ಆ ಕು, ಹಿ೦Cಶ೩೩೯೦ಸೋಮವಾರದ ದಿವ : ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟ ಪತಿಯ ಗುಡಿಯಿಂದ ತ.: -. ಒಪ್ಪಿತೆ೦೯' ... ಕಾಲ.ಯುನ, ಇಳಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸ ತ ಕಾ೦ಸು ಗುಟಗಳ '» ಎX , ೪:11ುರುಗಳು--ಯಾಕೆ ಬಂದಿತರು, ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಶ್ರೀ ನVs ". ಟ ವಾ ನ ., “ವಿ:ಖವೂಜೆ ಮಾಡುವರೆಂದು ಹೇಳಿದರು, ಗಳಗನಾಥ ಇವರ ಕK೧: ಶ್ರೀ ಗುರುವಿಗೆ ಶಂಕು ಮಹಚಿ ಉಡ್ಡ ಸೈರದಿಂದ-ಈ ೫ ರ ಸಾಯಿ ಸೇವೆ ತಿಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ನುಡಿ ಯಲ: ಶ್ರೀಗುರುಗಳು ಇದ್ದು ಕಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ ತಿ೦ದು ಭಗವಾನರ ಕೈಯ ಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ರ, ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತ ಫಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಗಳಗನಾಥ ಇವರ ಕುಟುಂಬ ವು ಇತ್ತ ಬರಲು, ಪರಸ್ಥಳದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಣ್ಯ 1೦ ಪ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ೨ರಪಾಯಿಕಾಟ್ಟಳು ಪ್ರಿಯವಾ 'ಕರೆ, ಅವಸಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾ ದರೂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯು ಆದರದ ವಾಲ್ಯು ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರಿಸ 11 ಜ ಟೆ ಬ