ಪುಟ:ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ.djvu/೯೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ನಿರ್ಯಾಣಮಹೋತ್ಸವ, ೧೦೩ ದ .....-- -- --- .. .. - * * -- -- -- -- - ಕಮಲಪ್ಪ, ಗುಡ್ಡ ಸ್ಪ, ಪಂಚಪ್ಪ , ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು , ಶ್ರೀ ಸದರಗಳ , ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ೭ ಬುಧವಾರ ತಿನ ರಾಧಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ೮11 ಗಂಟೆಗೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಸಕಾ ಲವಿರಲು , ಯಾರನ್ನೂ ಅವಸಾನ ಕೆಲ ಕಗೆ ಸುವ ಕಾರಣ ಬೀಳಲಿಲ್ಲಶ್ರೀ ಗುದುವು ನಮಗೆ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ದೇಹಬಿಟ್ಟ ನೆಂದು ಆತನಿಗೆ ೬ ಪಕೀರ್ತಿ ಕೊಡುವ ಕಾರಣವೂ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ! . ಗವಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗುರ.ವಿನ ಅಲಭ್ಯ ನಿರ್ಯಾಣ ಮುಹೆ ಒತ್ಸವದ ದರ್ಶ ನಾನಂದವು ಲಭಿಸಿ ಕು } ಇರಲಿ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗುರುವಿನ ದೇಹ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಎಂದೂ ಮಾತಾಡದಿದ್ದರೆ, ಏಕ ಸಮಯಾವಳೇದದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನ ದೇಹದ ಸ೦ಾರವನ್ನು ಆಸಂದ ವನದ ಬ್ರಹಭೆಇಬಿ ಸ್ಟಾನ ವಾ ಆ ದೆ ಒಡ್ಡ ಅವಾ ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿತ , ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ 10 # ರಾವ ಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಹದರದೇಸಾಯಿ ಯವರ ಒಪ್ಪಿದ್ದರ೦ತೆ? ಶ್ರೀ ವ.: 3 - ಪ್ರತಿ ಸಾಹೇಬರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಂದಿ , ಇಲ್ಲಿ * ಸ್ಮಾರ ಎರಾಡುವದ 'ಜೈ 7 ಎಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರು, ಶ್ರೀಗುರುಗಳ 1 ... ಇ೦ಥ ಮ4ು ಹೇಳ ತಕ್ಕವರೇ “ಲ್ಲ. ಒ?ಕ ಶ್ರೀ ನಾರಾ ಯಣಭಗವಾನ ಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಳಗನಾಥ ಮಾಸ್ಸ ರತಾ, ಕರ್ಪೂ ('ವ್ಯಾರ: ”, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನವರೂ, ಬೇರೆ ಕೆಲವ೨, ಆದಾರದ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್. ಗೆ ತುವಾಡಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ ರು, ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಜನರು ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ೯೨, ಮ, ರಾ ರಾ ರಂಗನಗೌಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೆರಾ ಸರಿ ಆರ್ದ ಛಕ್ಕಡಿ ಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಯ, ಜಮಾನ ರದ್ದನೆಯಿ'೦ದ ತ೦ದ ರು, ಕ್ಷಣಮಾ- ದಲೈ ಅಗಡಿಯೊ ಳಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿ, ಹಲವರು ಕಣ್ಮರ-ಗುರು-ಲೋಭಾನಗಳನ್ನು ತ ಸೈ೦ಡು ಬಂದರು, ಜನರಿಂದ ಆನಂದವನದ ಪ್ರಶಸ್ತ ವಾದ ಆದಾರವು ಅಲಂಕೃತವಾಯಿತು , ಊರಲ್ಲಿ ಕಲೆ- ೮.೧ ಭಾಗಗಳು ಸಿಗದಂತಾದವು ! ಸರಾಸರಿ ೧೧ ಗಂಟೆ ಯಾಗಲು, ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರನು ೧ ರ್ತಿಗಳ ಕ್ಷೌರ ವಾಗಿ ಮಂ ತ್ಯಾಗಿಯ ಕರ್ವ ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು , ಸೆರಾ ೩ರಿ ೧೨ ಗಂಟೆಗೆ ಎ.ಥಾ ಸಾ೦ಗ ಕರ್ಮ ಬಾಗಿ ಸಮಂತ್ರ ಕವಾಗಿ ಶ್ರೀಗ: ರುಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿ ಸ೦ ಸ್ಯಾಗ ನಾಯಿ, ಕು! ಗುಗಳ, ಲೆ ಭಾನ, ಕಪ್ಪರಗಳಿಂಗ ಆಗಿ ಯ) ಪ್ರದೀ ಪಯಿ, ಶ, ಭಜನೆ -ಡೆ ತ.. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ: ಚಿ ತೆಗೆ ಕು.ಒಡೆಗು , ಲವ ರ ಚಿ ತ ..ು ಪೂಜಿಸಿದ ರ., ಒಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆ೦ದು ನೀರು ಉದುರಲಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಯ: ಪ್ರದೀವಾಗಿ