ಪುಟ:ಪಂಪಾ ಶತಕಂ.djvu/೨೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೭ ಪಂಪಾಶತಕಂ ಪ್ರಸಿಯಂ ಪೇದೆ ನಿಂದೆ ಸತ್ಸಮ ಕರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಹರಂಗೆಯುವol ರಸಿಯಲ್ಲಂತದdಂದೆ ವಿಷ್ಣು ನಯನಾಂಭೋಜಾಚಿ - ತಂ ವಿಷ್ಣುವಾ | ಸಸನಾಸ್ಥು ಶರಿರಕೂಲಧರನಾವಿಷ್ಣುಪದಂ ಭಾಗ! ವಿ | ಪ್ಲುರಿರೋವೇನನಿಂತು ಸಂಸು ತಿಪೆಂ ಸಂಪವಿರೂಪಕನಂ || ೯೬ ಕೇಳೆಲೆ ವೈವಾ ನೆಗಿ ನಿನ್ನ ನೃಸಿಂಹನನಂದು ಕಾಣುತುಂ | ಕಾಳಗದಲ್ಲಿಯೆನ್ನ ನರಭಂ ನುಡಿವೇನವನಕ್ಕಟಾ! ನಿರೋ | ಧಾಳಿಯನಿನ್ನು ನೋಂದನುರೆ ಸೇನು ದಕ್ಷನ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿ! 1 ಪೇಲಿಂದೇಕೆ ದೇವನಗು ನಿರುಗೊಡ್ಡಿದ ಭಂಗಮೆಲ್ಲಮಂ | ೯೭ ಸಡಿ ಫಡ ಮಾನವಕ ಕುಡುವರೆಂಬುರನಾಡದಿರೆನ್ನ ಮುಂದೆ ಕ | ಡದ ಶರೀರಿಗತಿ ತೃಣದ ಹಾದೆಗಳಕ್ಕಟ ! ಮಣ್ಣ ಬೊಂಬೆಗಳೆ | ಕುಡುವೆ ಬೇಕು ಬೇಡಿದನಿವ ಮಹಾನಿಧಿಯಂ ಮಹೇಶನಂ || ಮುಡನನನ್ನದಾನಿಯನಂಪಿನ ಪೆಂಪಿನ ಹಂಸೆಯಾಳನಂ !! V2 - ಎಗುವೆನೆನ್ನ ಹಂಸೆಯರಸಂಗೆ ಹರಂಗೆ ನಂಗೆ ಮಿಕ್ಕಿನ | ಗೆ-ಆಗುವೊಡುಂಟೆ ಪಂಚಮುಖವುಂಟೆ ಗಜಾಜಿನನುಂಟ ಪಟ್ಟು ತೋಳಿ|| ಕಲೆಗೊರಲುಂಟೆ ಕೆಂಜಡೆಗಳುಂಟೆ ಮುನ್ನ ದಿಯುಂಟೆ ಭಾಳ ದೊಳೆ | ಮಿಗುವ ನೇತ್ರವುಂಟೆ ಕುಂಟೆ ವೃಷಧ್ವಜಾಂಟಿ ರೋರ್ಮ | 'ಜಯಜಯ ಪ್ರಮಾರ್ಗವಿದು ಸಕಲಕ್ಷಣನಿಂತಿದಾರ | ಯಮಿನೂನಧರಸ ಗ್ರ.ರಮಿಸುತ್ತಮತಿಲಭಕ್ಕರಾ || ಮಿದು ತಪ್ಪದೆಂದು ಶರಣರೆ ಮಿಗೆ ಬಣ್ಣಿಸೆ ಪೇನಾದ! ಹಂ || ಗೆದು ಹರಿದೇವನಿಶತಕಮಂ ಸಕಲೆ ಸ್ಟಫಲಪ್ರದಾತೃವಂ || ೧೦೦ CD ಹಂಪೆಯ ಹುದೇವಂ ವಿ ರ ಚಿ ತ ಮ ದ ಪಂಪಾ ಶತಕಂ, ಸ • ಪೂ ೯೦ ೯ . +0+