ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೧೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸ – ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. 99 ಎಂದಿ೦ತುಪಶುಪತಿಗೆಗದ್ದದಾಲಾಪದೊಡ | ನಂದಿದುತ್ತಮಘನಸ್ತು ತಿಯನರ್ಪ್ಪಿಸಿನಿಜಾ | ನಂದಾಶ್ರು ಕಣ್ಣಳೋಳ್ಳಧಳನೆಸುರಿಯೆನುಣ್ಣರಳಸೆರೆ ಬಿಗಿಯೆಪ್ರಳಕಂ || ಸಂದಣಿಸಿತನುವಿನೊಳು ಡಿಗಟ್ಟಿ ಬೆಮರ್ವನಿಗ | ಳಿಂದಂಗ ಯಷ್ಟಿದೊಪ್ಪನೆಯೆನವಕಂಸ | ನಂದೋರಲಿಂತುಣುಶಿವಾವೇಶದಿಂಸಾತ್ವಿ ಸಂವೊ ಪೂಜಿಸುತ್ತೆ || 2 || ಅಪರಾಧಯೆನುತುಂಸಹಸ್ರಾಣಿಯೆನುತೆಬಳಿ | ಕುಪಮೆಯಿಂದಂಕ್ರಿಯಂ ತೇಹರ್ನಿಶಮೆನುತ್ತೆ | ಸುಷದದೆಮಯಾಯೆನುತೆದಾಸೋಹಮಿತಿಮಾಮೆನುತ್ತೆ ಮತ್ವಾಯೆನುತ್ತೆ || ಕೃಪಣೋಕ್ತಿಯಿಂಕ್ಷಮಸ್ವಯೆನುತ್ತೆ ಕೂಡೆನಿ | ಪೃ ಪಟ ದಿಂಭಕ್ತವತ್ಸಲಮೆನುತೆರದೆ | ಜಪಿಸುತೆಜಗದ್ಗು ರುಜನಾರ್ದನ ನುತಂಗೆವಿ ಜ್ಞಾಪನಂಗೆಯ್ದು ನಲವಿಂ || 21 || ಸದಮಲಾನುಸಮನಿಜಲಿಂಗದಂಗದ | ನೊದನಿದಮಪಾನಂದದಿಂ ನೋಡಿನೋಡಿತಣಿ | ಯದತವಕದಿಂಕಳಮರ್ದಪ್ಪ ತರೆಮುಚ್ಚು ತೊಡನೆ ಮೂರ್ಛಿಸುತಳ್ಳುತಿ | ಸದುಳಿಸುಜ್ಞರುತ್ತಾಳುತೇಳುತೆನಿಮಿರು | ಆದಿರ್ಗೊ ತುತೆಗಂಟಿಕ್ಕು ತಡರು ಚುಂಬಿಸು | ತದಿರುತ್ತೆ ಪೊಂಗುತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಳೆಯ ತೆಮೆಯಿಡದೀತೆರದೊಳೀಕ್ಷಿಸಿ || 30 || ಲಲ್ಲೆಗೆಯ್ದು ದೈನ್ಸಂಗೋರಿಕರೆಯುತ್ತೆ | ಅಲ್ಲ ವಾಡುತ್ತೆಡದುಕೊದ ವೆಬಣ್ಣಿಸುತಕುಳಿ | ರ್ಗಲ್ಲ ಪಳಿಯಂತೆಕರಗುತಲರ್ವಕ್ಕಿವರಿಯಂತಿಜಿನುಗು ತೆಲುತಿ | ಕೆಲ್ಲೆನೋಟದೊಳೀಕ್ಷಿಸುತೆನೇಹಮುರ್ವಿ ಮೊಗ | ದಲ್ಲಿ ಮೊ ಗವಿಟ್ಟು ಮುಂಡಾಡಿಮುದ್ದಿಸುತೆಸರ | ಮೋಲ್ಲಾಸದಿಂಗಡಲೊಳರಸಂತೆಯಂತಿ .ರಾಂದೋಲಕೇಲಿಯನೆಸಗುತೇ || 31 | ಬಾಂದೊರೆದಲೆಯನಮೊಗಕೊಂದರಲ್ಮರೆಯಾಗೆ | ಕಂದಕುಂದುಕೂ ತಜ್ಞರ್ತುನಸುನಗುತೆ | ಹೊಂದದಾನಂದದಿಂದೆನ್ನ ಮೈಯೆನ್ನ ಮುದ್ದಂಸಲಿಸಿ ಪೊರೆ ವತಂದೆ || ಸೌಂದರನಿಧಿಯೆಯೆಂದಂಕಿಸುತ್ತೊಡನೊಡನೆ | ಚಂದದಿಂ ತೊದಲ ಸುತನಾದನಂನಿನ್ನ ಣುಗ |ಗಂದನಂಕೈಬಿಡದಿರಯ್ಯೋಕೃಪಾದುಗ್ರಸಿಂಧುವೇಯೆಂ ದೊರಲುತೇ || 12 ||