ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೧೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


100 ಪ ದ ರಾ ಜ ವುರಾ ಣ ೦. ಇಂತುಗುರುವರನಮಲಶಿವನನರ್ಚಿಸುತುಮಿರೆ | ಯೆಂತವನಭಕ್ತಿಗೆ ೮ಾಲಿಂಗಗರ್ಭದೊಳ | ನಂತಕೋಟ್ಯರ್ಕಬೋರಾಜಿಯಂನಳಿದುನಳನಳಿಪ. ಧವಳಾಂಗದಿಂ || ಎಂತೆಂಬೆನತುಳಮೋಹನವಿಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮಗ | ವಂತಾ ಆ ವೋಲ್ಪೆರೆವಮೊಗವೈದರಿಂದಿವ್ಯ | ಕಾಂತಿಸಂತತಿಕರಂಕಣೋತ್ರಮಾಲೈ ಯಿಂಥ ಳಥಳಿಪಕಣ್ಣೂರರಿಂ || 33 || ಪೊಳೆವಲಾವಣ್ಯಕಶ್ಲೋವಿರುಷದ ಶಾಖೆ | ಗಳ ವೊಲೊವಸ ತುನಳಿತೋಳ್ಳೆ೦ ಸದು | ಜ್ವಳ ಮಹಾತೃಂಗಾರ ರಸತರಂಗಿಣಿಯೊಳೊಗೆದ ರುಣಾಂಬುಜಗಳಂತೆ || ಮೊಳಗುವಸದಾ ದ್ರಯಂಗಳಿ೦ ಸಿರಿಮುಡಿಯೊ | ಆಳವಟ್ಟ ಸೆರೆಬಾಂದೊರೆಗಳ ಜೆಂ ಕಿಏಗ | ಳೊಳಗಮರ್ದ ಕೆಂಬರುತಲೆಯ ಪಾವಗಳಪಾಡಿಂ ಕೊರಲಹಸಿಯಬಿಸಂ || 31 || ಪಣ್ಣನಾಲಿಂಗಿಸಿದವಾಮಾಂಗದಿಂ ಪ್ರಲಿಯ ಬಣ್ಣವುಟ್ಟು ರಂಜಿಸಕಟೇಭಾಗದಿಂ | ತಿಣ್ಣನಾದಾನೆ ಸಮ್ಮ ದಹೊದಕೆಯಿಂ ಸಮಾನಾಥ ಯಾದಿಗಳಪಡಪಿಂ || ಕಣ್ಣ ಮಿನುಗಿಂತೋಳಗುವಂಗುಟದಗಾಡಿ ಓಂ | ಬಣ್ಣ ಸಲ್ಲಾರಹೀ ಪರಿಯರೂಪಿಂದೆ ಬಿಡು | ಗಣ್ಯರೆರೆಯಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಪ್ರಸನ್ನ ನಾ ದಂ ಭಕ್ತರುಘಯುಘಯೆನೆ || 30 || ಶಿವಶಿವಾವೊಗಳ್ಳನೆಂತೋದೇಶಿಕೋತ್ತಮನ | ನವಭಕ್ತಿರತಿಯದೊಂದು ವಿಲಾಸಮಂ ರಂಜಿ | ಸುವ ಹರ್ಷವೇಪ್ರರುಷನಾದುದೊ ಬಹುವಿಧಸ್ತುತಿ ಬಾಯ್ದೆರೆಯಾದುದೋ || ಅವಿಂಕಲನದನುವೆ ಮನವಾದುದೊ ಘನಕಾತ ರವೆ ಕರಂಕಳಾದುವೊ ಸಾತಿಕವೇ ಪಿ | ಸುವ ತೊಡಿಗೆಯಾದುದೋಯೆ ಪರವಶೀಭೂತನಾಗಿ ಹೊಡನೊಡನರಗುತೇ || 3 || ಪೊಂಗುತುಂ ಪೊರೆಯೇರುತುಂ ಕರಗತುಂ ಕೊರಗು | ತುಂ ಗಾಡಿ ಯಿಂ ದುರ್ಬ್ಬುತುಂ ಕೊರ್ಬ್ಬತುಂ ಸರ್ಬ್ದು | ತುಂ ಗಮಕವವರೆಕುಕಿಲಿರಿವ ತುಂ ಕುಗುತುಂ ತೂಗುತುಂ ತೊನೆದಾಡುತುಂ || ಸಿಂಗರನುಲಿತುಂಲೆಯು ತುಂಮಲೆಯುತುಂ | ಮಂಗಲಾಕಾರನಂ ಮಿಗೆನೋಡಿನೋಡಿ ಸರ | ಸಿಂಗದಾ ನಂದಂ ಬೆಚ್ಚಂತಿರೊಚ್ಚತಂ ಬಾಗಿನಲಿನಲಿದಾಡುತೇ || 37 ||