ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪದ್ಯ. ಪ. S ೪೫ ಕಲಾಪಾ ಕರಣಿಕ ೭೨ ೧ ೭೫ ೮೦ ೪೮ ೮೧ e ಸಾವ ಮೇಹಸ್ತ ವೈಶೇಶ್ವರಾ ವೃಷೋಂದಾಯ ನೇಂವಣ್ಣಿಪೆಂ >> ೫೧ ೮೨ ೫೭ ೧೦೦ fo ವಿಭವ ೯೩ ೯೬ ೯೯ ೧೦೦ ೧೬ ೨೮ ೩೪ ೩೬ ಅಶುದ್ಧ. ಕಲಾಪ ಕರುಣಿಕ ಸದಾವ ಮೆಹಸ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾ ವೃಷಂದಾಯ ನೆಂವಣ್ಣ ಸಂ ವಿಭವ ದಿಷ್ಟ ಲೆಪಿಸಿ ಗುಡಿಗಟ್ಟಿ ಬುಜಗ ವಾದುದೊ ಸರ್ವೊವೈ ರುತಂ ಪಡದೇ ತಲ ಕಿ. ರಂಗಳೋ ನಾಲ್ಲೆ ಸೆಯ ಕತಿ 93 ೧೦೨ ೪೫ ಲೇಪಿಸಿ ಗುಡಿಗಟ್ಟಿ, ಬುಜಂಗ ವಾದುದೊ? ಸರ್ವೊವ್ಯ ಮತಂ ಪಡೆದೇ ತಲ್ಲ ಕ್ಷ್ಮಿ ರಂಗಳೋ ನಾಲೆ ಸೆಯಿ 29 ೧೦೩ ೧೦೬ 51 ೪೯

  • * C C c C " " - ೫ * * ೧ ನಿ ೩ C 3 3 3 * * C → ೧ ೨ ೩ 5

sܘ ೨) ೨೨ ೧೭ ೧೬ ೨೨ ಕಯ್ಯ ೧೦೮ ೨೩ ಲಕಿ, >> ܕܦ ೧೦೯ ೨೯ ೪೦ 22 ೧೧೧ ೩೮ 29 Vo ೪೫ ೧೨ ೧೧೨ ೧೭ ೧೨೮ 99 ೧೩೨ ೧೭ ೧೯. ಪೊದಾಳ ಸದಪುಲಾ ಮುಂದುವರಿ ಕೃಪನುವೆ ಕಾದುದುಘ ನುಡಿಗಿಸಿ ದೆವೇನ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಡಿಸಿದರೆ ರಭಿದಾನ ಒರ್ಪ ಕಹಳಿ ಬತ್ತನೆಯ ರೊಯೆನಲ್ ನಾವಭೂ ಯೊಳವ ಪೊಂದಾಳ ಸದಮಲಾ ಮುಂದುಲಿವ ಕ್ರಿಪನುವೋ ಕಾಮದುಘ ನುಡುಗಿಸಿ ದಿನನ ಗೆಲ್ಲೊ ದೀಯೆ ರಭಿಧಾನ ಬರ್ಪ ಕಾಹಳೀ ಬತನೆಯ ರೋಯೆನಲ್ ನಾವನಾಭ ಯುಂಟ ೩೭ >> >> ೪೨ ವಚನ ೧೩೩ 23 ဂရု ೧೩೫

  • 2 )