ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೫೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


136 ಜ ಪುರಾ ಣ ೦.. ಪಿಂದಣಜ್ಞಾನದಿಂದಾ ಮಹಾಮುನಿಶಿವನ | ಮುಂದೆ ನಿಂದುದ್ದಕ್ಕೆ ಳೆ ಕೂಗಿಗೋ | ವಿಂದನಂ ನುತಿಸುತುಂಕೇಳಿ ಮಖಿಲರ್ಸುರರ್ಮುನಿಗಳಿದಿರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಂ 1 ನಿಂದೆನಿದುಸತ್ಯ ಮಿದು ಸತ್ಯ ಮಿದು ಸತ್ಯ ಮಿದು | ಮಂದರಧರಂಗೆ ಪರವಿಲ್ಲೆಂಬಮಾತ್ರದೊ | ೮೦ದಿಯಿಂದಾತನ ಭುಜವ್ವಯಂಸ್ತಂಭಿಸಲಯತ್ನ ಗತಿಯಂ ಕಾಣುತೆ | 11 || - ಏನಿದೆಂದುರದೆ ಶಂಕಿಸಿಯರಿಯದಧಿಕ ಚಿಂ | ತಾನಿಷ್ಟ ನಾಗಿ ವಿಹಿತ ಧ್ಯಾನದಿಂದೆ | ಕೋನಾಥನಂ ಶಂಖಚಕೋರುತರಗದಾಪಾಣಿಯಂ ತಾರ್ಕ್ಷಸ್ಟನಂ || ಏನೆಂದಪೇಂ ಪೀತವಾಸನಂ ಶ್ಯಾಮನಂ 1 ದೀನನಂಘನಡ ತುರ್ಭುಜನ ನಾರುದ್ರ ಕೋ 1 ಪಾನಲೋದ್ಯತಾಪಿತನ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣ ವಂಗೆ ತ ದ್ವಿಷ್ಣುವೆಂದಂ || 12 || ಎಲೆಲೆದುರ್ಮತಿಯುತ ವ್ಯಾಸಕೇಳಜ್ಞಾನ | ಬಲದಿಂಮಹಾದುರಾಲಾ ಪಂ ನಿನಗೆ ಪಟ್ಟಿ | ತುಲಿವದೇನೆನಗಂ ಗುರುಸ್ವಾಮಿಯಾದಶಿವನಂ ನಿಂದೆಗೆಯ್ದೆ ನನೇ || ಸಲೆವೆಗ್ಗಳಿಸಿನುಡಿವರೇ ಮೂಡಪರಮಾರ್ಥ | ನಿಲುಳಿತೋಕ್ತಿಯನೆ ಇದಂ ಕೇಳಖಿಲಭೂತ | ಕುಲಕೆಶಿವನೆಗತಿಮತಿಯೆನಿಪ್ಪನಂತಲ್ಲ ದಧ್ವರಕ್ಕ ರ್ತೃವಿಂದ್ರಂ | 13 || ವೇದಕರ್ತ್ಯವಿರಿಂಚಿಯಾನೇ ಜಗತ್ಯರ್ತೃ | ವೊದಲೇನೆನಗಾಮಹೇಶ್ವ ರನೆ ಕರ್ತೃವಂ | ತಾದೇವದೇವಂಗೆ ಕರ್ತೃ ವೋರ್ವನುಮಿಲ್ಲದೇವ ಕುಲಕಾ ನೆದೇವಂ || ಮಾದೇವನೆನಗೆದೇವಂಶಿವನ ಲಿಂಗವೆ | ಶ್ಲಾದಿವಿಜದನುಜನರರಿಂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟು | ದಾದಿಶಿವನಿಂವೂರಾರು ಡೆನ್ನೊಡನೆ ನುಡಿಗನ್ಯವಾದಿ ನಿಕರಂ || 11 || ಎನ್ನ ಹೆಸರಿಂದವುಂ ಸದ್ಯ ಜನಪೆಸರಿಂದ | ವುಂ ನಾಡೆಲಿಂಗಮೊಂದೊಂ ದುವಾರಾಣಸಿಯೊ | ಮುನ್ನ ತಸಮಸ್ತಷ್ಟ ಸಿದ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಶ್ವರನುಮೆಂ ದಿಂಡುಟು || ಚಿನ್ನಿಂಸಕಲಸುರಾಸುರ ನರಾದಿಗಳಿಂದ | ಮುನ್ನಿ ಬಿಲಮನುಮು ನಿಗಳಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತಮಾಗಿ | ಮುನ್ನೆಗಳಿರ ತೆತಚ್ಚಿನ ಗಧಿಕಮುಂಟೆಂಬುದಿ ದುಸುವಿವೇಕಮೇ | 15 ||