ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೫೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


140 ಜ ಪುರಾ ಣ ೦. ಅಂತರಿಂದಾಮಹೇಶಂ ಗಧಿಕನೋರ್ವ ನಿ | ಲ್ಲೆಂತುಂಸಮಂತಾಂದಲಿ ಲೈಂದುತೃಣಬಿಂದು | ವಂತಿಳಿಸಿದಂಸ್ಕಾಂದಮೊರೆದಂತಿರನಿಲಾದನಿಂತಿದ್ದುರ್ ವುಂ ಬಳಿಕ್ಕಂ || ಕಂತುತಾತನಿನಧಿಕ ಮಿಲ್ಲೆಂದು ಮೂಢದು | ರ್ಭಾಂತಿಯಿಂ ದುಲಿದುನರಕಕ್ಕಿಳಿವರೇಸೂತ ನಿಂತೆಂದನಿ ಕೇಳ್ಳಿ * ಜ್ಞಾದಿ ದೇವತಾನಾಂ ವಾಯೆನುತ್ತೆಮತ್ತೆ || 31 || ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ್ಯ ಮೆನುತುಂ ವದಂತಿಯೇ | ಯೆಂದೊಡನಧೋಮು ಯೋರ್ಧ್ವಯೆನುತ್ತೆ ಸಕ್ರಿ | ಯಿಂದೆಪಾದಾಸ್ಯೆಯೆನುತ್ತೆ ಯಾಸ್ಕಂತಿನರ ಕಾರ್ಣವಮೆನ ಕೇಳ್ಳೆ | ಮಂದರಧರಾದಿಗಳ್ತಾ ವಿಶ್ವದೊಡೆತನವ | ನೊಂ ದಿಸಿನುಡಿವರವ ರಥೋಮುಖೋರ್ಧ್ಯಾ೦ತ್ರಿಯಿಂ | ಸಂದುನರಕಾಂಬುಧಿಯನೆ ಯುವರ್ಮ ಕೇಳೋ ಶಿವರಹಸ್ಟೋಕ್ತಿಯಂ 11 32 |

    1. ಯೋಮಹಾದೇವಮನೋನಯೇನುತುಂಘನಪ್ರೇಮದಿಂಹೀನವೇನ ದುರ್ಮತಿರೆನು | ಮಾತೊಸಾಧಾರಣಂ ಸಕೃ ತೇಯೆನುತೆ ಸೋಂತ್ಯ ಜೋಎನುತ್ತೆ || ಆಮಾಳ್ಮೆಯಿಂನಾಂತ್ ಜೋಂತ್ಯಜೋ ಎನಲೋರ್ಮೆಯಾಮ ಹೇಶಂ ಗಿತರದೈವಮಂ ಸಮವೆಂದು | ನೇಮಿಸಿನುಡಿವ ನಾವನಾತಂ ವೊಲೆ ಯನಂ ತುಟಾತನಿಂದಂತ್ಯಜಂ || 13 ||

ವಾದಿಮಾತ್ಯಾರುದ್ರಚುಕುಧಾಮ ಯೆನುತ್ತೆ | ಮೋದದಿಂಮಾನಮೋ ಭಿರೆ ಸುತ್ತು ಮಾತೆರದೆ | ಮಾದುಷ್ಟುತಿರ್ವಷಭಮಾಸಪೂತಿಯೆನ ರುದ್ರ ನಿನ್ನಂ ನತಿಗಳಿ೦ || ಆದುಷ್ಟುತಿಯಿನಾಸನಾಹ್ವಾನದಿಂದುಳಿದ | ಮಾದಯಿತ ಮುಖರೊಡನೆಣಿಸಿವರದನಿನಗೆಕೋ ಪೋದಯಂಗೆಯ್ದು ದಿಲ್ಲೆಂದು ಭಯಭ ಕ್ರಿಯಿಂದೋದುತಿದೆ ಋುಕ್ಕೆನೆಯವಂ || 14 ||

  • ವಿಷ್ಟಾದಿದೇವತಾನಾಂವಾ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ್ಕಂವದಂತಿಯೆ? | ಅಧೋಮುಖೋರ್ಧ್ವಪಾ

ದಾಸ್ತೆ' ಯಾಸ್ಕಂತಿನರಕಾರ್ಣವಂ 11 * * ಯೊಮಹಾದೇವಮನ ಹಿನ ದೈವೇನದುರ್ಮತಿಃ|ಸಾಧಾರಣಂ ಸಹೃದ್ಗತೇ ಸೋಂತ್ಯಜೊನಾಂತ್ಯಜೋಂತ್ಯಜ8 11